Doorgaan naar artikel

Limburg: minder focus op stoppers, meer op innovatie

Provincie Limburg heeft haar stimuleringsagenda voor land- en tuinbouw aangepast. Een stoppersregeling kwam er niet; er is meer behoefte aan innovatie.

Dat staat in de notitie ’Limburg agro voor de wereld van morgen’, een tussenrapportage van het in 2016 gestarte investeringsprogramma Limburgse Land- en Tuinbouw Loont. Volgens de provincie is deze notitie het Limburgse antwoord op mondiale ontwikkelingen en regionale opgaven. Van de 4 bestaande investeringslijnen is een stoppersregeling niet tot stand gekomen. Daardoor is nog 10% beschikbaar van het totale budget van € 21 miljoen aan vrije middelen. Daarvan wordt € 250.000 gelabeld voor ontwikkeling van afzetconcepten voor biologische- en streekproducten.

Meer inzet innovatie

De tussenrapportage ademt nog meer een streven naar innovatie. De ontwikkeling van Brightland Campus Greenport Venlo biedt mogelijkheden om nog scherper in te zetten op innovatie, cross-overs, samenwerking in ketens, met focus op gezonde voeding. Limburg telt voldoende innovatieve techniekbedrijven om de ketens in de tuinbouw een voorlopersrol te laten spelen. Limburg laat zich daarbij ook leiden door de actualiteit. De fipronil-affaire vraagt om meer digitale transparantie van de keten. Ook de kwetsbaarheid van vorst- en hagelschade is zo’n actualiteit, maar het stuk geeft geen duidelijk beleid voor de Limburgse fruitteelt.

Duurzame ontwikkeling

Naar eigen zeggen gaat Limburg voor een duurzame ontwikkeling van boer, tuinder én de keten. Een ontwikkeling die bijdraagt aan de grote opgaven als het voedselvraagstuk en de klimaatopgave, maar ook onze omgevingskwaliteit. “Het doel blijft om gezond en verantwoord te produceren met inzet van kennis en kracht in de keten en het onderwijs”, zegt gedeputeerde Hubert Mackus, verantwoordelijk voor landbouw en natuurbeleid. “Alleen door die verbindingen te leggen ontstaat een gezond maatschappelijk draagvlak. Cruciaal is dat partijen in de hele keten, van productie tot en met afzet, samen verantwoordelijkheid nemen voor het welzijn van hun sector en omgeving.” De provincie wil ondernemers die serieus inzetten op innovatie, samenwerking in de keten en het benutten van cross-overs en daarmee zorgen voor beweging en ontwikkeling, breed ondersteunen.

Modernisering

Om de concurrentie op de wereldmarkt het hoofd te kunnen bieden, is verdere modernisering van zowel agrarische bedrijven als de ketens waarin zij opereren noodzakelijk, aldus de provincie. Daarbij gaat het niet alleen om een lage kostprijs, hoge kwaliteit, een duurzaam product en risicospreiding over de hele keten, maar ook om voortdurende aandacht voor omgeving, landschap en streekidentiteit.

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin