Doorgaan naar artikel

Lensink: ‘Uitzondering hoge WW biedt perspectief’

Ilse Lensink: "We willen niet op de stoel vcan de minister gaan zitten." - foto: Peter van Leth

Ilse Lensink: "We willen niet op de stoel vcan de minister gaan zitten." - foto: Peter van Leth

Nu een Cao Glastuinbouw met een corona-clausule en een gezamenlijk voornemen om wat te doen aan de hoge WW-premie, is niet meer dan logisch, meent werkgeversonderhandelaar Ilse Lensink

Glastuinbouw Nederland, LTO Nederland en Plantum hebben aan vakbonden een eindbod gedaan voor een nieuwe cao Glastuinbouw. In het eindbod is een uitzondering opgenomen voor bedrijven die zwaar getroffen zijn door de coronacrisis. Deze bedrijven kunnen onder voorwaarden de loonsverhogingen later invoeren. Niet meer dan logisch meent Ilse Lensink, woordvoerder namens de werkgeversorganisaties.

Slim om in onzekere tijden met een eindbod te komen?

“Er is veel gediscussieerd met en tussen werkgevers. De verschillen in de schade tussen de ondernemingen in onze sector veroorzaakt door de coronacrisis is groot. Zeker niet unaniem, maar wel in meerderheid is de wens om te komen tot een cao. Dit om juist in deze onzekere tijd, waar het eindpunt ook met de komst van een vaccin nog niet in zicht is, rust op arbeidsvoorwaarden te bieden met perspectief voor de werknemers. Mijns inziens getuigt eindbod door werkgevers juist van waardering voor de werknemers, lef en vertrouwen in de toekomst.”

Lees ook: Bonden leggen eindbod cao niet voor aan leden

Vandaar met een ’corona’-clausule?

“Ja, vandaar een coronaclausule. Werkgevers verwachten dat er in 2022 wel weer enig perspectief is. De bedrijven die alle zeilen moeten bijzetten om het hoofd boven water te houden kunnen de loonsverhogingen van 2021 met een half jaar uitstellen. Dit biedt dan enig soelaas.

Werkgeversorganisaties bieden 4% loonsverhoging in 2,5 jaar, terwijl bonden 4,5% in 1,5 jaar wensen. Dat is toch nooit overbrugbaar?

“Er zijn in het verleden wel grotere gaten overbrugd. De WW was een groter struikelblok zo leek het.”

De verschillen in de schade tussen de ondernemingen in onze sector veroorzaakt door de coronacrisis is groot

Wens afschaf hoge WW seizoensarbeid hoort toch thuis bij ministerie van Sociale Zaken en niet aan de cao-onderhandelingstafel?

“In de eerste lijn is het maken van regels en uitzonderingen rondom de lage WW voor seizoensarbeid een zaak van het ministerie. Waar wij het nadrukkelijk over hebben is, indien de minister de ruimte biedt om via de cao-tafels de lage WW-premie voor seizoenswerk uit te werken, dat de vakbonden hier constructief hun medewerking aan verlenen. Ofwel dat op het moment dat de minister het in de regels en wetten mogelijk heeft gemaakt, we op dat moment samen goed in de cao regelen welk seizoenswerk hiervoor in aanmerking komt. Kortom, wij willen en kunnen niet op de stoel van de minister zitten.”

Waarom is de WW-afspraak zo belangrijk is voor werkgevers?

“Dit jaar is door de invoering van de WAB de kostprijs voor ondernemers enorm gestegen. Het grootste deel is veroorzaakt door het heffen van de hoge WW voor niet vaste contracten. Achtergrondgedachte is dat het verschil tussen de hoge en lage WW leidt tot meer vaste contracten. Onze sector is qua arbeid afhankelijk van natuur en weer en heeft dus per definitie een ongelijke verdeling van arbeid gedurende het jaar en dus seizoensarbeid. Dit is geen keuze maar gewoon realiteit, wat zelfs het geval is wanneer bedrijven met licht het groeiseizoen beïnvloeden. De minister erkent dat er in een aantal sectoren sprake is van seizoensarbeid en heeft aangegeven om te kijken naar het uitzonderen van seizoensarbeid voor het heffen van de hoge WW-premie. Dit biedt perspectief voor ondernemers en dat is hard nodig en al helemaal in deze tijd.”

Komt desondanks het afwijzen van het eindbod als een verrassing?

“Formeel hebben wij nog geen definitieve afwijzing van het eindbod ontvangen. Een eindbod gebeurt alleen als je er aan de onderhandelingstafel niet uit kan komen. Normaal gesproken wordt dit voorgelegd aan de leden van de vakbond en dus een select groepje werknemers. De leden hebben dan het laatste woord. Cao’s komen vaker tot stand naar aanleiding van een eindbod en ledenraadplegingen bij bonden. Hoe hier nu de procedure gaat lopen zullen we zien.”

Formeel hebben wij nog geen definitieve afwijzing van het eindbod ontvangen

Maar die ledenraadpleging lijkt er niet komen?

“Zoiets heb ik ook vernomen. Bonden geven aan dat zij hun leden informeren maar zoals het lijkt geen stem geven. Dat is teleurstellend in de eerste plaats voor werknemers maar ook voor werkgevers omdat collectieve afspraken onder andere de 4% loonsverhoging daarmee geblokkeerd worden.”

Wat nu?

“Eerst de procedure bij de bonden afwachten. Mocht het eindbod formeel definitief worden afgewezen, dan zal het naar verwachting wel even duren voordat er weer gezamenlijk aan tafel wordt gezeten. Het eindbod is begrijpelijk moeizaam tot stand gekomen bij onze ondernemers. De ruimte bij werkgevers is op.”

Is het voor het eerst dat dat eindbod in vier talen is vertaald als hulpmiddel naar werkgevers?

“Ja, bij mijn weten is dat voor het eerst. Wel vaker wordt er gevraagd naar een meer leesbare versie van een onderhandelingsresultaat of eindbod voor het bespreken met personeel. Nu was de nadrukkelijke vraag om dit in meerdere talen te doen. Ik denk dat dit een open en heldere manier van communiceren is, waarbij niet iedereen zijn eigen interpretatie gaat geven.”

Komen er nog aanpassingen in de cao gezien de adviezen van het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten?

“Door de huidige crisissituatie wilden sociale partners geen extra punten meer inbrengen in de onderhandelingen. Overigens wordt er door werkgevers positief kritisch tegen de inventarisatie en adviezen van het aanjaagteam Roemer aangekeken. Onze werknemers, inclusief het internationale personeel, maakt dat de bedrijven kunnen groeien en bloeien. Het is van groot belang dat zaken rondom werknemers goed geregeld zijn. Helaas gaat dit incidenteel ook fout. Naast dat dit voor de betreffende werknemers zeer vervelend is, zorgt dit voor negatieve beeldvorming en voor frustratie bij de vele werkgevers die hun uiterste best doen om het goed te doen. Goed werkgeverschap voor internationale werknemers staat dan ook hoog op de agenda bij de werkgeversorganisaties. Hierin worden adviezen van het aanjaagteam Roemer meegenomen. Zo werkt Glastuinbouw Nederland aan een masterplan Internationale Werknemers, waarin onder andere adviezen van het aanjaagteam Roemer ter harte worden genomen.”

Ilse Lensink, cao-onderhandelaar namens de glastuinbouwwerkgever. - Foto Peter van Leth

Ilse Lensink, cao-onderhandelaar namens de glastuinbouwwerkgever. – Foto Peter van Leth

Beheer
WP Admin