Kamer wil geen verplicht rustgewas op klei en veen

12-11-2021 | Laatste update op 15-09 | |
Foto: Lex Salverda
Foto: Lex Salverda

De Tweede Kamer wil fors ingrijpen in de generieke maatregelen in het zevende actieprogramma nitraatrichtlijn. De Kamer wil minder maatregelen in gebieden waar het voor de waterkwaliteit niet nodig is.

De Kamer stemde voor een motie van ChristenUnie en CDA om de verplichte rotatie met rustgewassen te schrappen op klei- en veengrond. Ook wil de Kamer af van de generieke verbreding van bufferstroken langs waterlopen en pleit de Kamer voor aanpassingen van de eis voor de inzaai van een vanggewas voor 1 oktober op zand- en lössgrond.

Grote gevolgen akker- en tuinbouw

Deze laatste regel heeft grote gevolgen voor de akker- en tuinbouw. De Tweede Kamer staat achter een motie van ChristenUnie en VVD. Deze motie roept demissionair minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) op om meerjarige gewassen (zoals asperge, rabarber), wintergroenten (onder andere prei, spruitkool) en verder suikerbieten en bloembollen op te laten nemen in de lijst met winterteelten. Het verzoek is om onder andere winterpeen onder voorwaarden uit te zonderen voor verplichte inzaai. Gedacht wordt dan aan alternatieve bemestingsmaatregelen. Bijvoorbeeld als de gedwongen vroege oogst met verplichte inzaai van een vanggewas netto juist negatief uitpakt voor de nutriëntenopname. Minister Schouten gaat de Commissie Deskundigen Meststoffenwet om advies vragen welke gewassen opgenomen kunnen worden als winterteelt.

Bufferstroken

De Kamer diende diverse moties in om de generieke regelgeving over bufferstroken aan te passen. Het omdraaien van de regeling dat waterschappen aangeven waar de bufferstroken nodig zijn in plaats van dat ze aangeven waar deze niet nodig zijn, ziet Schouten niet zitten. Dat is volgens haar een te grote last voor de waterschappen.

De Kamer heeft via een aangenomen motie van VVD en CDA wel aangegeven dat brede bufferstroken alleen ingesteld moeten worden als deze aantoonbaar effectief en noodzakelijk zijn. Schouten zegt dat dit al onderdeel is van de leidraad, die wordt opgesteld voor waterschappen om te kunnen bepalen waar de huidige bufferstroken volstaan.

Schouten: sectorplan nog niet gebruiksklaar

Tijdens het debat in de Tweede Kamer sprak Schouten blij te zijn met de inzet van de sector om mee te denken over het verbeteren van de waterkwaliteit. “Op dit moment is het plan nog niet zo uitgebreid uitgewerkt dat het als een volwaardig alternatief kan worden opgenomen in actieprogramma nitraat. Er zijn nog wat vragen over uitvoerbaarheid, handhaafbaarheid en controleerbaarheid”, aldus Schouten. Ze geeft aan dat ze wel van plan is om dit samen met de sector verder uit te werken. De Tweede Kamer stemde in met een motie van CDA en ChristenUnie waarin ze vragen om het sectorplan op te nemen in het zevende actieprogramma nitraatrichtlijn.

Natuur en milieu – Plenair debat

voorgezeten door Tom van de Lee > in de Plenaire zaal >

De Kamer debatteert met minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over mestbeleid. Het debat is een vervolg op een commissiedebat van 15 september jongstleden.

Toch gebruiksnorm voor vanggewas

In het concept-actieprogramma is opgenomen dat gebruiksnormen voor vanggewassen worden geschrapt. Tijdens het debat erkende Schouten dat het voor sommige groenbemesters juist nuttig kan zijn om wel een startgift te geven om het gewas op gang te brengen. Ze zegde daarom toe dat alléén voor niet-vlinderbloemige vanggewassen na de teelt van graszaad of granen toch bemesting mogelijk wordt.

Monitoringscommissie

De Kamer wil tevens dat er een vaste commissie wordt ingesteld die jaarlijks de weersomstandigheden, gewasontwikkeling en de inzaaidatum voor vanggewassen proactief gaat volgen en monitoren. Zo kan tijdig een besluit worden genomen over het eventueel verschuiven van de uiterste inzaaidatum.
Het definitieve zevende actieprogramma nitraatrichtlijn wordt eind november bekend. Het ministerie wil het plan in december in Brussel presenteren.

Vermaas
Mariska Vermaas parlementair verslaggever


Beheer