Doorgaan naar artikel

Kabinet wil tandje bij zetten om KRW te gaan halen

De overheid gaat extra maatregelen nemen om de wettelijke doelen van de Kaderrichtlijn Water (KRW) in 2027 te halen.

Het zogeheten extra KRW-impulsprogramma richt zich vooral op het tijdig uitvoeren van de afgesproken maatregelen. Het gaat dan zowel om ruimtelijke watermaatregelen, als om maatregelen om de waterkwaliteit te verbeteren door de belasting vanuit de industrie, de rioolwaterzuivering en de landbouw (nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen) te verlagen. ‘Daarbij moeten we naar de hele keten kijken: van productie tot zuivering, inclusief vergunningverlening, toezicht en handhaving’, schrijft milieuminister Marc Harbers in een brief aan de Tweede Kamer.

In 2027 voldoen aan KRW

Volgens het kabinet kan Nederland in 2027 aan de KRW voldoen, maar Harbers houdt daarbij wel een stevige slag om de arm. Alle afgesproken maatregelen moeten tijdig worden uitgevoerd, de transitie in het landelijk gebied en de overige aanvullende maatregelen moeten tijdig gerealiseerd worden, en Brussel moet akkoord gaan met de Nederlandse onderbouwing om op sommige punten af te wijken van de KRW. Harbers spreekt van ‘een complexe opgave met ook in de uitvoering nog stevige hobbels’.

De opgaven om aan de KRW te voldoen zijn vooral groot in agrarische gebieden, waar de normen voor nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen nog niet worden gehaald. Daarnaast zijn er uitdagingen in enkele industriële gebieden in Zeeland, Rotterdam en bij Amsterdam.

KRW-doelen verschillen per gebied

In de KRW is opgenomen dat in 2027 alle maatregelen genomen moeten zijn om aan de waterdoelen te kunnen gaan voldoen. Het gaat dan om 745 oppervlaktewaterlichamen met per waterlichaam ongeveer 140 doelen voor onder andere (chemische) stoffen, biologie en nutriënten, en 23 grondwaterlichamen met per waterlichaam 12 doelen. Dit komt erop neer dat er in Nederland op grond van de KRW in totaal meer dan 100.000 doelen zijn waarop we kunnen worden afgerekend.

Wanneer de Europese Commissie oordeelt dat Nederland niet aan de KRW voldoet, kan dat juridische gevolgen hebben in de vorm van ingebrekestelling. Ook kunnen KRW-verplichtingen gevolgen hebben voor het doorgaan van projecten. Het kabinet verwacht niet dat het land op slot zal gaan, zoals na de gerechtelijke uitspraak over stikstof gebeurde. Dat komt omdat de KRW-doelen per gebied verschillen. Wel zal het voor individuele projecten ingrijpende gevolgen kunnen hebben, waarschuwt Harbers.

Share this

Afbeelding
Mariska Vermaas

parlementair verslaggever

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin