Interpolis wil stappen zetten in glasdossier

02-04-2018 | Laatste update op 25-10 | |
Willem Snoeker, sectormanager glastuinbouw, Interpolis. - Foto: Interpolis
Willem Snoeker, sectormanager glastuinbouw, Interpolis. - Foto: Interpolis

Wat als de urgentie van weersverandering snel definitief groter wordt en je als verzekeraar samen wilt blijven optrekken met een sector met minder aandacht op dit punt? Dan gaat marktleider in glastuinbouw Interpolis luider adviseren, bijvoorbeeld over steviger bouwen en strakker toezien op risico’s op individuele bedrijven. Al sluit de verzekeraar verplichtingen voor onderhoud van kassen niet uit.

Interpolis heeft in januari en februari taxateurs bij elkaar geroepen om de jongste weersontwikkelingen te bespreken. Dat deed de verzekeraar ook met zijn eigen sectorraad glastuinbouw, het klankbord van bij hen verzekerde glastuinders. Het is duidelijk dat Interpolis de risicobeoordeling in verband met weersveranderingen scherper in zijn beleid wil laten doorklinken, maar wil ook met teelt- en bouwsector blijven optrekken.

Met de taxateurs wilde Interpolis kennis delen over recente en zeer recente weerspatronen en schadebeelden: De hagel in 2015 in de Bommelerwaard, de ongekende hagelbui in de regio rond Someren in 2016 en de lokale windhozen in september 2017 in het Westland. Ook de januaristormen van 3 januari en nog een zwaardere op 18 januari.
Tekst gaat verder onder de tweet

Op basis van wetenschappelijke verwachtingen van weerkundige instellingen zal die weerschade verder toenemen, maar verloopt dat patroon volgens de voorzichtige voorspellingen of iets meer in de richting van een worstcasescenario’s? Willem Snoeker, sectormanager glastuinbouw, zoekt het antwoord ook in contacten met Duitse verzekeraars. “Ook daar is zichtbaar dat buien met grotere hagelstenen die eerst alleen rond München vielen nu meer noordelijk in het land voorkomen.”

Onderhoud verplichte voorwaarde?

Met de sectorraad van telers heeft Snoeker besproken om onderhoud aan de kassen meer prioriteit te geven. De telers vinden dat op zich een goede zaak, maar willen dat eerst goed nagedacht wordt over welk onderhoud zinvol is. Snoeker: “Het meest belangrijke is als telers het zelf zien als onmisbaar, maar het kan straks ook zo zijn dat als er schade is, we dan gaan bespreken of het onderhoud goed is verricht.” Een verplichte voorwaarde dus.

‘We luisteren dus heel goed naar wat de telers zeggen’

Liever deelt Interpolis vooraf de schade-ervaringen. Aan telers adviseert Snoeker te bouwen boven de wettelijke norm, en goed te kijken naar extra constructie-eisen of aanpassingen aan de kas om sneeuwval, hagel en storm op te vangen. Dat is niet vrijblijvend in sommige gebieden. Het traject om de bouwnormen aan te scherpen is Europees en duurt lang.

De sectorraad van Interpolis is breed samengesteld met telers uit Nederlandse regio’s van verschillende teelten. De sectorraad van telers is geen besluitvormingsorgaan, “maar we vinden dit orgaan heel belangrijk en luisteren dus heel goed naar wat de telers zeggen”, zegt Snoeker.
Tekst gaat verder onder de foto

Willem Snoeker, sectormanager glastuinbouw, Interpolis. - Foto: Interpolis

Willem Snoeker, sectormanager glastuinbouw, Interpolis. – Foto: Interpolis

Irritatie over gebrek aan voortgang

Het verhaal over weersverandering en grotere risico’s op schade is al zeker 5 jaar prominent aanwezig in de maatschappelijke discussies. Snoeker heeft op veel gelegenheden ook steeds gewezen op het belang van goede schadepreventie.

Af en toe in het gesprek laat Snoeker enige irritatie doorschemeren over het gebrek aan vooruitgang. De verzekeraar wil meer aandacht voor preventiemaatregelen, maar er komt soms te weinig van de grond. “Ik heb opmerkingen gehoord van telers dat het niet meer van deze tijd is om zelf glas te herstellen. Ik vroeg toen wat hij zou doen als er dan geen herstelbedrijf beschikbaar was. Hij zei dat hij dan toch maar zelf aan de slag zou gaan. Dat is typisch tuinbouw hè, het dan toch zelf regelen. Begrijpelijk allemaal, maar laten we dan nu maatregelen nemen om het tijdelijk herstel dan ook veilig en verantwoord te kunnen doen. Het is binnen de Calamiteitencommissie Glastuinbouw vaker besproken en gelukkig zet ook LTO meer druk hierop.”

Mogelijk is die zorg voor preventie meer een taak voor afzetorganisaties. “De tuinbouw van vandaag zit in vaste ketens voor retail, dan wil je geen problemen hebben met continuïteit.”

‘GMO op premie weeffout’

Dat brengt het onderwerp op GMO. Steeds meer afzetorganisaties zijn losgekomen van GMO en ook van de premie-ondersteuning via dat programma. Dat systeem was een weeffout, vindt Snoeker. “Het is jammer dat die GMO-middelen niet gestoken zijn in preventiemaatregelen voor de sector om de voedselzekerheid te borgen.”

Moet Snoeker dan niet bij het ministerie van landbouw zijn? De verzekeraar zit al aan tafel voor de brede discussie over klimaatadaptie en het ministerie is midden in het proces van GMO-aanpassing. Een punt voor de volgende bijeenkomst? “Een interessante gedachte, al zal dat aspect niet direct in de brede discussie voor klimaatverandering naar voren komen.”

Verbeteringen zoeken in glas zelf

Voorbereidingen voor zelf snel veilig kasherstel hoeven niet altijd veel meer te kosten. Het helpt al wanneer een ondernemer weet welke collega’s een kas hebben met exact hetzelfde glas. Zo’n database is er nog altijd niet, maar ook dit moet hoger op de prioriteitenlijst.

Interpolis volgt onderzoek van bedrijven (buiten de huidige glasleveranciers) om ruiten van vlakglas uit oudere kassen te bewerken en te versterken. Die in theorie aantrekkelijke methode lijkt nog niet marktrijp, door hoge kosten, de uitvoerbaarheid en lichtdoorlatendheid.

Met premieverhoging bufferen

Dit jaar verhoogde Interpolis de premie op zijn gewassenverzekeringen niet, maar toch stijgen de premie-inkomsten vanwege de hogere waarde van teeltproductie de laatste 3 jaren. Na 3 overwegend goede glastuinbouwjaren klinkt dat door in de verzekerde waarde die telers opgeven. Nu ook voor veel glasgroentetelers de GMO-subsidie is weggevallen op de premie, blijkt dat geen reden om het gewasrisico niet te verzekeren.

Begin 2017 verhoogde Interpolis de premie voor het hagelrisico in de glaspolis wel. Snoeker: “Het premiedeel voor hagelrisico was altijd beperkt. Na de schade in Someren moest geld uit het risicodragend vermogen voor onder meer storm geleend worden om deze uitkeringen te doen.” Sinds 2017 liet Interpolis de premieberekening ongewijzigd, maar is het risicodragend vermogen nog niet aangevuld.

Verzekeraars gaan uit van fors meer schade

Willem Snoeker is als agrarisch verzekeringsdeskundige bij het rondetafeloverleg klimaatadaptie betrokken. Samen met onder meer LTO Nederland laat het Verbond van Verzekeraars nu ook een onderzoek uitvoeren naar de gevolgen van klimaatverandering voor de agrarische sector.

Het Verbond van Verzekeraars bracht al een eigen klimaatrapport uit: Hoofd boven water. Uitgaande van het klimaatscenario waarbij de temperatuur in 2085 met gemiddeld 3,5 graden is gestegen en er veel verandering in het luchtstromingspatroon is te zien, neemt de totale klimaatschade (huizen, bedrijven, casco auto’s) de komende decennia met ruim € 260 miljoen op jaarbasis toe. In 2016 bedroeg de schade aan Zuidoost-Nederland door de zomerhagelbui alleen al circa € 600 miljoen.

Verheul
Jeroen Verheul redacteur


Beheer