Initiatief alternatief actieprogramma breed gedragen

11-11-2021 | Laatste update op 13-09 | |
Foto: Stan Verstegen
Foto: Stan Verstegen

LTO Nederland, NAJK, NAV, POV, BO Akkerbouw, NZO, Rabobank en Cumela hebben de handen ineengeslagen voor een ‘effectief, haalbaar en betaalbaar’ alternatief voor het 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn.

De organisaties bestempelen het door het ministerie van LNV voorgestelde ontwerp voor het 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn (APN) als onhaalbaar, ontwrichtend en onbetaalbaar. Dat blijkt volgens de organisatie ook uit de onlangs afgesloten consultatie waarin belanghebbenden de gevolgen van de voorgenomen plannen aan LNV kenbaar konden maken.

Twee-sporenbenadering

Kort samengevat stelt het ministerie van LNV met haar ontwerp 7e APN algemeen geldende regels voor waarmee maatregelen worden opgelegd voor alle grondsoorten, alle teelten en alle ondernemers. “Dat vinden wij onhaalbaar, ontwrichtend en onbetaalbaar”, stellen LTO Nederland, het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt, Nederlandse Akkerbouw Vakbond, Producten Organisatie Varkenshouderij, BO akkerbouw, Nederlandse Zuivel Organisatie, Rabobank en Cumela in een gezamenlijke reactie. Om die reden stellen de acht organisaties een tweesporenbenadering voor, waarbij de ondernemer kan kiezen voor een maatwerkaanpak of voor de algemeen geldende regels. De betrokken partijen pleiten voor systeemverandering met eigen verantwoordelijkheid, in plaats van regels op regels op regels.

Maatwerkbenadering

De basis voor deze maatwerkbenadering is dat de effectiefste maatregelen op de zinnigste plek horen. Dat betekent een meer regionale aanpak, met de focus op de inzet van effectieve maatregelen ter verbetering van de grond- en oppervlaktewaterkwaliteit; daar waar ze ook daadwerkelijk nodig zijn. Bij de keuze voor maatwerk staat het doel centraal. De ondernemer kan maatregelen nemen die het beste bij hem/haar en het bedrijf passen om het gewenste doel te bereiken met een beperktere economische impact voor ondernemer, loonwerker en de keten. Deze maatwerkaanpak is een heel andere insteek dan die van LNV en vraagt op dit moment om het nodige overleg en verdere uitwerking.

Alternatieven voor generieke regels

Parallel aan de inzet voor het uitwerken van een maatwerkaanpak zetten de organisaties gezamenlijk in op het bieden van alternatieven voor de voorgestelde onwerkbare generieke regels, zoals de voorgestelde inzaai van een vanggewas voor 1 oktober op alle zand- en lössgronden, de bouwplanvoorschriften en de algehele verbreding van bufferstroken.

Nederland moet voor 1 december met een voorstel over de nieuwe aanpak naar Brussel.

Verstegen
Stan Verstegen Redacteur


Beheer