Doorgaan naar artikel

Ingezonden brief: Vragen bij warmterotonde

Afbeelding

De Stichting Stadswarmte Ypenburg-Den Haag-Nootdorp zet de nodige vraagtekens bij de totstandkoming van een Warmterotonde voor de distributie van restwarmte naar kassen en woningen. Hieronder hun zeven open vragen.

Zeven open vragen aan mevrouw Maya van der Steenhoven  n.a.v. het artikel op www.gfactueel.nl van 5 maart, waarin o.m. de tuinders van het Westland stadsverwarming als alternatief voor aardgas wordt aangeboden:

1)      Hoeveel warmte wordt onderweg in de “Warmterotonde” verloren bv. tussen Rotterdam en het Westland? En welk deel is dit (in Gigajoules  en procenten) van de totale rondgepompte hoeveelheid warmte?

2)      Omdat de Rotonde groter is kun je dezelfde vragen stellen voor het traject tussen Rotterdam en Zoetermeer en tussen Rotterdam en Leiden. De “Rotonde” heeft een omtrek van ca. 120 km. Heeft het water in Leiden/Zoetermeer nog wel de benodigde temperatuur, of moet het onderweg weer worden opgewarmd, en hoe gebeurt dit dan?

3)      Weet u wat de warmterotonde aan kosten voor onderhoud en lekkages per jaar met zich mee brengt? De dubbel uitgevoerde stalen leidingen zakken in het veenweidegebied van Zuid-Holland. De onderhoudskosten zouden op basis van de huidige ervaringen al redelijk kunnen worden bepaald. Maar gebeurt dit ook?

4)      Wat worden de kosten, m.n. voor de tuinders, in termen van: de eenmalige aansluitkosten op warmte, het tarief per Gigajoule, en het jaarlijkse vastrecht per aansluiting?

Welke aannames zijn er gebruikt om te komen tot de bepaling van die kosten? Hierbij valt te denken aan:

-Het veronderstelde aantal aansluitingen en de verwachte Gigajoule afname per aansluiting,

-Het aantal km leidingnet dat hiervoor aangelegd moet worden en de investeringskosten daarvan, Het verwachte totale netverlies (in Gigajoules en in % van de totaal jaarlijks getransporteerde warmte), en de benodigde bijstook om dit verlies te compenseren,

-De investeringskosten en de aansluitingskosten per tuinder, Het benodigde aantal leveranciers van restwarmte, de hoeveelheid Gigajoule die de leveranciers aanleveren, de watertemperatuur die de leveranciers aanleveren (is dit ook de temperatuur die de tuinders nodig hebben?), en de vergoeding die leveranciers (op termijn) voor hun Gigajoules zullen willen ontvangen,

-De (minimale) contractduur voor levering door de leveranciers van warmte.

-Wat gebeurt er als de leverancier van restwarmte efficiënter gaat opereren en de levering van restwarmte drastisch vermindert danwel stopt?

-Zijn de kosten voor onderhoud en de reparatie van lekkages in het warmtenet correct meegenomen?

-Wat kost beëindigen van de warmteaansluiting (analoog voor die van gas) bij bv. bedrijfsbeëindiging van de tuinder?

-Ten slotte nog de duurzaamheid: gaat het om werkelijke restwarmte, of gaat het voornamelijk om “restwarmte” van nieuwe kolencentrales? Of gaan er onderweg leveranciers speciaal “restwarmte” produceren omdat dit (ook) voor hen voordelig is?

5)      Als blijkt dat de miljardeninvesteringen aan warmte-infrastructuur niet exploitabel blijken, moeten deze lasten dan worden opgehoest door de tuinders (en/of de overige aangeslotenen)? Als zij de hoge extra kosten niet willen betalen en terug willen naar aardgas, moeten zij dan opnieuw betalen voor een gasaansluiting? Of worden bij de aanleg van de “Rotonde” de gasleidingen meteen verwijderd om “terugstappen naar aardgas” te voorkomen?

6)      Of rekenen de ontwerpers van de “Rotonde” erop dat alle extra kosten worden betaald door de inwoners van de gemeenten in het rotondegebied (WOZ), dan wel door de inwoners van de Provincie (Prov. Opcenten), dan wel door alle inwoners van Nederland samen (via de andere belastingen)? Het artikel suggereert dit namelijk al.

7)      Waarom gebruikt u de miljardeninvesteringen voor de “Rotonde” niet om de bestaande slecht geïsoleerde woningvoorraad met subsidies en/of goedkope leningen van een nieuwe isolatieschil in de gevels en daken te voorzien, zodat de bewoners én veel minder gas én geen warmte meer nodig hebben? Dat zou een echt serieuze stap in verduurzaming zijn.

Wij hopen spoedig van u te mogen vernemen.

Met vriendelijke groet namens Stichting Stadswarmte Ypenburg-Den Haag-Nootdorp,

Theo Barenbrug

Ivo van Elk

Beheer
WP Admin