Doorgaan naar artikel

Herstructurering kassen Westland stilgevallen

Aanleg warmtenet Aardwarmte Maasdijk. - Foto: HVC

Aanleg warmtenet Aardwarmte Maasdijk. - Foto: HVC

Na de corona- en gascrises worden in Westland zeer weinig gronden verworven voor grotere kassen.

Dat blijkt uit de overschotten in de subsidieregeling VORM (Verduurzaming en Obstakelvrije Ruimte voor Modernisering van de gemeente Westland). In de jaarrekening 2021 van de gemeente wordt gesproken over een veel lager gebruik van de regeling dan gedacht.

De regeling moet de schaalvergroting in de glastuinbouw verbeteren door sloop van particuliere woningen te bevorderen als die in de weg staan. Voor de regeling was begroot dat er € 2,7 miljoen zou worden aangevraagd, maar er is € 2,3 miljoen doorgesluisd naar 2022. Maar ook dit jaar verwacht de gemeente niet dat verwerving van gronden en woningen van de grond komt. In 2021 speelde ook de heroriëntatie van Ontwikkelingsbedrijf HOT Greenport West-Holland een rol. Deze bv koopt gronden op voor het ontwikkelen van grotere bedrijven in Westland en daarbuiten.

Samenwerking

De Subsidieregeling VORM wordt gefinancierd met gemeentelijke gelden en een begrotingssubsidie van de Provincie Zuid -Holland (€ 3,8 mln.).

In de jaarrekening spreekt de gemeente haar zorg uit over de economische ontwikkeling in de glastuinbouw. De gemeente stelt dat door nauwe samenwerking met bedrijven het gemeentebestuur goed op de hoogte bleef van ontwikkelingen op economisch gebied in de glastuinbouw. “We konden waar nodig ondersteunen in de lobby van de glastuinbouw.”

Water en energie

Westland ondersteunt de verduurzaming van de glastuinbouw op verschillende manieren. Samen met de glastuinbouwsector de ‘Glastuinbouwvisie 2040: hart voor glas’ ontwikkeld. Daartoe stelt de gemeente financiële steun beschikbaar voor collectieve zuivering van afvalwater en aanleg van een warmtenetwerk. Verder heeft de gemeente met de glastuinbouwsector, provincie Zuid -Holland en het hoogheemraadschap van Delfland een onderzoek afgerond naar alternatieven voor gietwater voor de tuinbouw. In 2021 zijn er voorbereidingen voor een subsidieverzoek gedaan bij het Rijk en Deltafonds voor duurzaam gietwater. Daarvoor start een pilot COASTAR met een waterbank in de Broekpolder.

Lees meer over het thema energie via GFactueel.nl/energie

Beheer
WP Admin