Glastuinbouw buiten verkenning heffing stikstof

25-03-2021 | Laatste update op 13-09 | |
Glastuinbouw niet in modelberekening beprijzing stikstof opgenomen. Foto: Peter Visser.
Glastuinbouw niet in modelberekening beprijzing stikstof opgenomen. Foto: Peter Visser.

De glastuinbouw is in een doorrekening voor een heffing op stikstofemissie niet opgenomen.

Dat blijkt uit het rapport Normeren en Beprijzen van Stikstofemissies. De glastuinbouw is in die doorrekening niet opgenomen, omdat in 2017 en 2019 al strengere normen zijn gaan gelden voor grote gasmotoren (>2,5 MWth), waarmee tuinders verwarmen, elektriciteit opwekken en CO2 uitstoten.

Ook is glastuinbouw als sector niet rapportageplichtig omdat deze niet genoemd wordt in EU-regels. Ook bedrijfstypen als rioolwaterzuiveringsinstallaties en afvalverbrandingsinstallaties zijn uitgezonderd van de doorrekening.

Gericht op veehouderij

Het rapport rekent vooral maatregelen door voor de veehouderij. Technische maatregelen om emissie uit stallen te verminderen zijn beperkt. Het rapport stelt dat een krimp van de veehouderij nodig is om de strengste emissiedoelen te halen. Modellen voor beprijzing moeten ontwikkeling naar kringlooplandbouw niet doorkruisen, waarschuwen de onderzoekers. Beprijzing kan intensivering in de hand werken.

Wel pleiten onderzoekers voor een snelle aanscherping van eisen voor mesttoediening op akker- en weideland.

Verheul
Jeroen Verheul redacteur
Meer over


Beheer