Gewasremming na glyfosaat

25-06-2013 | Laatste update op 19-09 | |
Gewasremming na glyfosaat

Het lijkt erop dat glyfosaat groeiremming kan geven in het volggewas als resten van gewassen die met dit middel zijn doodgespoten, niet zijn ondergewerkt. Ervaringen in deze richting worden gesignaleerd bij het Praktijk Netwerk NKG (Niet Kerende Grondbewerking).

In NKG-systemen worden groenbemesters veelal doodgespoten met glyfosaat omdat dit de meest effectieve en goedkoopste methode is. De gewasresten blijven hierbij meestal aan de oppervlakte aanwezig waarbij de opgenomen glyfosaat dus niet via de organische stof en kleideeltjes in de bodem kan worden afgebroken.Dit voorjaar is op een demoveld van het Praktijknetwerk Niet Kerende Grondbewerking  een soortgelijke ervaring opgedaan na de inzet van glyfosaat. Vanuit het Praktijknetwerk ligt er dit jaar een demoveld groenbemesters op het proefbedrijf Kollumerwaard met veertien verschillende groenbemesters. Op een deel van proefveld was nog zomergerst aanwezig dat twee weken voor zaai, evenals het gehele proefveld, is doodgespoten met glyfosaat en vervolgens is losgeschoffeld met een vleugelschaarcultivator. Na de bespuiting bleef het nagenoeg droog. Opvallend was dat daar waar nog gespoten gerst (gewasresten) aan de oppervlakte aanwezig was, de groenbemester nauwelijks kiemde of ontwikkelde. Besloten is om de nawerking van glyfosaat dit seizoen in het demoveld te laten liggen om zo het vervolg te kunnen waarnemen, meldt DLV Plant.In Duitsland is al langer onderzoek gedaan naar de inzet van glyfosaat binnen NKG-systemen waaruit bleek dat een hoge concentratie actieve stof werd gemeten in de gewasresten hiervan na toepassing. Dit was vooral zichtbaar op de lichtere gronden en na een langere droge periode. De glyfosaat blijft dan nawerken op het volggewas en remt de kieming en groei aanzienlijk.In het verlengde van de ervaringen met Niet Kerende Grondbewerking is voorstelbaar dat zich vergelijkbare verschijnselen voordoen onder andere omstandigheden waarbij een gewas na doodspuiten met glyfosaat geheel of gedeeltelijk aan de oppervlakte aanwezig blijft.

Stallen
Joost Stallen redacteur vollegrondsgroenteteelt


Beheer