Doorgaan naar artikel

Fiscale kansen ondanks hogere belastingdruk in 2022

Ook dit jaar verandert er van alles op belastinggebied. Wat zijn de gevolgen van al die voorgestelde wijzigingen voor tuinders?

Zowel het demissionaire als het aankomende kabinet heeft weer heel veel plannen op belastinggebied. Een aantal van die veranderingen zijn sinds 1 januari van kracht. Daarnaast staan er heel wat wijzigingen op de rol voor de komende jaren. Een constante is dat de fiscale aftrekposten voor ondernemers verder worden versoberd en dat de belastingdruk over het algemeen omhooggaat.

Winst op landbouwgrond is ook in 2022 – onder voorwaarden – vrijgesteld van de heffing van inkomsten- en vennootschapsbelasting.

Toch is het niet alleen maar treurnis voor ondernemend Nederland. Zo gaat bijvoorbeeld het budget voor de energie-investeringsaftrek (EIA) en de milieu-investeringsaftrek (MIA) omhoog. Voor de EIA is er per 2023 jaarlijks € 50 miljoen extra beschikbaar en voor de MIA per 2025 € 30 miljoen. Dat is goed nieuws voor de sector die heel veel gebruikmaakt van deze fiscale faciliteiten. Een ander lichtpunt is dat de landbouwvrijstelling en de bedrijfsopvolgingsregeling in de Successiewet – vooralsnog – ongemoeid blijven. Verder zijn de tarieven in de vennootschapsbelasting zeker aantrekkelijk voor veel ondernemers. Kortom; fiscale kansen genoeg.

Landbouwvrijstelling onaangetast

Geen wijziging maar wel belangrijk nieuws is dat vooralsnog de landbouwvrijstelling in de winstbelastingen onaangetast blijft. Winst op landbouwgrond is ook in 2022 – onder voorwaarden – vrijgesteld van de heffing van inkomsten- en vennootschapsbelasting. In 2021 schreef de Algemene Rekenkamer een erg kritisch rapport over de voor de sector zo belangrijke vrijstelling. De landbouwvrijstelling werd in dat rapport ‘een regeling zonder doel’ genoemd. Maar gelukkig vooralsnog zonder gevolgen, de vrijstelling blijft het komende jaar intact.

Schuif bedrijfsoverdracht niet te lang voor je uit

Bedrijfsopvolgingsregeling onder druk

Een andere voor de sector belangrijke regeling die onder druk staat is de bedrijfsopvolgingsregeling in de Successiewet (BOR). Ook deze regeling blijft in 2022 ongewijzigd. Maar het nieuwe kabinet heeft wel aangekondigd dat de vrijstelling kritisch bekeken gaat worden in het komende jaar. Er is een grote kans dat de ruime vrijstelling van dit moment in de nabije toekomst wat minder ruim wordt.

Een verruiming van de vrijstelling voor de erf- en schenkbelasting zit er in ieder geval zeker niet in. Als je een bedrijfsoverdracht van plan bent, is het de overweging waard om deze overdracht niet te lang voor je uit te schuiven. Dit om een mogelijke versobering van de huidige ruime vrijstelling voor te zijn.

Zelfstandigenaftrek verder uitgekleed

De zelfstandigenaftrek wordt ook verder uitgekleed. De aftrekpost wordt stapsgewijs verlaagd. Dat was al eerder afgesproken door het oude kabinet, maar in het nieuwe regeerakkoord is afgesproken dat de vrijstelling nog verder wordt gekort. Veel boeren maken gebruik van de zelfstandigenaftrek. De stapsgewijze verlaging van deze aftrekpost van de winst is dan ook slecht nieuws voor de sector. Per 1 januari 2022 wordt de aftrek verlaagd van € 6.670 (2021) naar € 6.310 en de komende jaren stapsgewijs afgebouwd tot € 3.240 in 2036.

Artikel gaat verder onder de afbeelding

Zoals ieder jaar worden ook de vrijstellingen in de erf- en schenkbelasting aangepast. De tarieven zijn hetzelfde gebleven.

Zoals ieder jaar worden ook de vrijstellingen in de erf- en schenkbelasting aangepast. De tarieven zijn hetzelfde gebleven.

Aftrek studiekosten vervalt

Verder vervalt de aftrek voor studiekosten en andere scholingsuitgaven sinds 1 januari 2022. In plaats daarvan komt de subsidieregeling STAP-budget voor werkenden en werkzoekenden. STAP staat voor STimulering ArbeidsmarktPositie. Vanaf 1 maart 2022 kun je een STAP-budget aanvragen bij het UWV.

Een andere versobering is dat het tarief voor aftrekposten daalt in 2022 naar 40% (was 43%). Hogere inkomens (hoger dan € 69.398) hebben hierdoor minder voordeel van aftrekposten zoals de hypotheekrenteaftrek, zelfstandigenaftrek, mkb-winstvrijstelling en persoonsgebonden aftrekposten zoals de giftenaftrek. In 2023 zet deze verlaging met 3%-punt verder door, zodat in dat jaar de aftrek nog maar tegen een tarief van 37% plaats kan vinden.

Vennootschapsbelasting fiscaal lichtpuntje

Een mooi fiscaal lichtpuntje voor het bedrijfsleven is dat de eerste tariefschijf van de vennootschapsbelasting wordt verlengd van € 245.000 naar € 395.000. Het tarief voor de vennootschapsbelasting voor winsten in de eerste tariefschijf blijft 15%. Een fors groter deel van de winst wordt door deze verlenging van de eerste tariefschijf belast tegen het laagste vennootschapsbelastingtarief. Het tarief voor winsten die vallen in de tweede tariefschijf wordt in 2022 verhoogd van 25% naar 25,8%.

Hogere steunpercentages voor MIA

Het investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen wordt fiscaal aantrekkelijker. Bedrijven die investeren in zulke bedrijfsmiddelen hebben vanaf dit jaar recht op een grotere Milieu-investeringsaftrek (MIA). De MIA kent in 2021 drie percentages: 13,5%, 27% en 36%. Vanaf 1 januari 2022 worden deze steunpercentages hoger: 27%, 36% en 45%. Op de Milieulijst staat aangegeven welk percentage geldt voor ieder bedrijfsmiddel. De RVO vernieuwt de Milieulijst aan het einde van ieder jaar. In combinatie met de Vamil (Willekeurige afschrijving milieu-investeringen) kan het netto belastingvoordeel voor bedrijven hiermee oplopen tot ruim 14% van het investeringsbedrag.

De innovatieve bedrijfsmiddelen waarvoor de MIA gaat gelden, worden bij de Milieulijst 2022 bekend. Onder het hoogste steunpercentage vallen kwalificerende groene investeringen. Voorbeelden die in aanmerking zouden kunnen komen zijn onder andere: nieuwe en innovatieve grondstofbesparende productieapparatuur, productieapparatuur voor het voorkomen van het ontstaan van CO2 en volledig circulaire kantoorgebouwen of woningen.

Gebruik jubelton uiterlijk in 2022

Zoals ieder jaar worden ook de vrijstellingen in de erf- en schenkbelasting aangepast. De tarieven (zie tabel) zijn hetzelfde gebleven. In 2023 vervalt de vrijstelling voor de eigen woning zeer waarschijnlijk. Als je nog gebruik wilt maken van de zogenaamde jubelton, doe dat dan uiterlijk in 2022.

Bekijk meer

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin