Doorgaan naar artikel

De belangrijkste belastingwijzigingen in 2017

Ook in 2017 zijn er veel wijzigingen in de belastingwetgeving. Welke veranderingen zijn van belang voor de agrarische ondernemer?

Bijtelling privégebruik bedrijfsauto

In de afgelopen jaren is er een woud aan verschillende bijtellingspercentages ontstaan voor het privégebruik van de bedrijfsauto. Afhankelijk van het jaar van aanschaf en hoe ‘schoon’ de auto was, varieerden de percentages tussen de 0% en 35%. Deze bijtellingspercentages blijven op grond van overgangsrecht gelden voor een periode van 5 jaar.

Vanaf 2017 wordt het eenvoudiger. Voor nieuw aangeschafte auto’s gelden met ingang van 1 januari 2017 nog maar 3 bijtellingspercentages: 4% voor elektrische auto’s (nul emissie), 22% voor alle andere auto’s tot en met 14 jaar oud en als hoogste bijtelling 35% voor auto’s van 15 jaar en ouder.

Met ingang van 2019 gaat voor elektrische auto’s met een cataloguswaarde boven de €50.000 de bijtelling omhoog van 4% naar 22%.

3 tarieven voor privévermogen

Vanaf 2017 verandert de berekening van de belasting die u moet betalen over uw privévermogen. Er zijn dan 3 vermogensschijven met een oplopend te betalen percentage. Een andere verandering is dat het heffingsvrije vermogen omhoog gaat naar €25.000 per persoon.

Tot en met 2016 werd er rekening gehouden met een rendement over het privévermogen van 4%. Over dit rendement van 4% betaalt u 30% inkomstenbelasting. U betaalt dus per saldo 4% x 30% = 1,2% belasting over uw grondslag sparen en beleggen.

In 2017 gelden de volgende 3 schijven in box 3:

 

  • Schijf 1: tot en met €75.000
  • Schijf 2: van €75.001 tot en met €975.000
  • Schijf 3: vanaf €975.001

 

Daarnaast zijn er 4 percentages waarmee het fictieve rendement berekend wordt:  

Verruiming schenkvrijstelling voor eigen woning

Met ingang van 1 januari 2017 wordt een schenking voor de eigen woning weer vrijgesteld tot €100.000. Als voorwaarde geldt dat de ontvanger van de schenking tussen de 18 jaar en 40 jaar oud moet zijn. Daarnaast geldt de vrijstelling eenmalig in de relatie tussen de schenker en de ontvanger. De beperking dat deze vrijgestelde schenking door een ouder aan een kind moet worden gedaan vervalt in 2017.

Het bedrag hoeft niet in een keer te worden geschonken. Voor zover de vrijstelling onbenut is, kan die in de direct volgende twee kalenderjaren alsnog worden benut. De geschonken bedragen ten behoeve van de eigen woning moeten worden aangewend uiterlijk in het tweede kalenderjaar na het kalenderjaar waarin de eerste schenking is gedaan.

Voorwaarde is dat de verkrijger niet ouder is dan 39 jaar en dat bij de aangifte schenkbelasting op de vrijstelling een beroep wordt gedaan.

Pensioen in eigen beheer

Voor ondernemers die de onderneming uitoefenen via een bv zijn de wijzigingen rondom het pensioen in eigen beheer van groot belang. Het pensioen in eigen beheer voor de directeur-grootaandeelhouder (dga) met een eigen bv wordt afgeschaft. Er zal in 2017 een keuze gemaakt moeten worden wat te doen met al opgebouwde pensioen. De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel op verzoek van de staatssecretaris van Financiën op 20 december 2016 aangehouden. Maar dit is zeker geen afstel. Naar verwachting zal begin 2017 het voorstel aangenomen worden.

Een groot voordeel is dat de bestaande pensioenaanspraken zonder fiscale gevolgen van de (hoge) commerciële waarde kunnen worden afgestempeld naar de (lage) fiscale waarde. Hierdoor wordt het voor veel dga’s weer mogelijk om dividenduitkeringen te doen.

Bij de afstempeling van het pensioen zijn er 2 mogelijkheden:

Mogelijkheid 1: Het pensioen wordt afgekocht. Normaal gesproken is bij een afkoop van het pensioen de commerciële waarde belast. In het voorstel wordt de (lagere) fiscale waarde belast. Er wordt bovendien geen revisierente van 20% berekend.

Daar komt bij dat de dga in 2017, 2018 en 2019 ook een (aflopende) korting krijgt op het van toepassing zijnde belastingtarief; deze korting wordt toegepast op de fiscale waarde per de eindbalansdatum in het jaar 2015. Over het meerdere wordt geen korting verleend.

Na de afkoop heeft de dga het pensioenkapitaal vrij ter beschikking.

Bij afkoop geldt een vermindering van 34,5% op het normale tarief in 2017, 25% in 2018 en 19,5% in 2020.

Mogelijkheid 2: Een andere mogelijkheid is dat het pensioen wordt omgezet in een oudedagsverplichting (eerder ook wel genoemd de ‘spaarvariant’). Voor de fiscale waarde kan een lijfrente worden verkregen bij de professionele uitvoerders daarvan.

Ook kan de oudedagsverplichting in eigen beheer worden gehouden en wordt dan tot een zekere pensioeningangsdatum – of tot eerdere overlijdensdatum – jaarlijks ‘opgerent’. Verdere pensioenopbouw is niet meer mogelijk. Vanaf de pensioeningangsdatum wordt jaarlijks een lineair deel van het jaarlijks aanwezige spaarsaldo – inclusief jaarlijkse oprenting – uitgekeerd.

De uitkeringen zijn belast in box 1 van de inkomstenbelasting. De afstempeling als hierboven vermeld kan slechts plaatsvinden met schriftelijke toestemming van de partner.

Er kan overigens ook voor gekozen worden om het pensioen niet af te stempelen. Dan blijft de uitvoering/wetgeving als vanouds van toepassing maar dan zonder dat verdere opbouw van pensioen in eigen beheer plaatsvindt. Het verschil tussen fiscale waardering en commerciële waardering zal blijven bestaan met de bijbehorende beperkingen om dividend te kunnen uitkeren.

Afschaffen landbouwregeling in btw

Het kabinet wil de landbouwregeling in de omzetbelasting afschaffen. De afschaffing staat pas gepland in 2018 maar de landbouwers die nog niet meedoen met de ‘normale’ btw-regeling zullen in 2017 goed moeten nadenken wat te gaan doen. Wie zal bijvoorbeeld vanaf 2018 de aangiften gaan verzorgen, doe ik dat zelf of laat ik dat de boekhouder doen? Is het niet verstandig om al in 2017 te gaan opteren voor btw? Is het verstandig om een geplande investering uit te stellen tot 2018 zodat de btw-voordruk teruggevraagd kan worden?

Een overleg met de accountant over dit soort zaken is zeker op zijn plaats om goed voorbereid te zijn op de voorgenomen afschaffing van de uitzonderingspositie voor land-, tuin- en bosbouwers.

Bekijk meer

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin