Doorgaan naar artikel

Cafetariaregeling vanaf 1 juli verleden tijd

De fiscaal gunstige Cafetariaregeling komt per 1 juli te vervallen, doordat er geen uitruil meer mogelijk is van in overuren verdiend belast minimumloon tegen de kosten voor huisvesting, reiskosten en extra kosten voor levensonderhoud. Dit vloeit voort uit aanpassingen in de Wet minimumloon.

Met de Cafetariaregeling kunnen buitenlandse werknemers extra kosten fiscaal gunstig verekenen. Het gaat dan om kosten van werknemers die jaarlijks 9 maanden in Nederland werken, in vergelijking met de kosten in eigen land voor huisvesting, levensonderhoud en reiskosten. De regeling geldt voor werkgevers die lid zijn van LTO Nederland en daaraan gelieerde organisaties en voor overige werkgevers die daarover een afspraak hebben met de belastingdienst.

De huidige regeling binnen de CAO Open Teelten staat het de werknemer toe de genoemde kosten te betalen met het belaste minimumloon uit overuren. Volgens de cao Glasteelten is bovendien uitruil mogelijk van de overurentoeslag. Daarmee snijdt het mes aan twee kanten, want de werknemer betaalt met deze regeling minder werknemerslasten en inkomstenbelasting. Voor de werkgever betekent het dat zijn kosten voor arbeid lager zijn.

Ongunstig voor alle partijen

Vanaf 1 juli vervalt de uitruil van belaste overuren die tegen minimumloon worden uitbetaald. Alleen de uitruil van eventuele overwerktoeslagen blijft mogelijk. Dat betekent dat seizoenwerkers bij overuren minder netto loon zullen overhouden en dat de werkgeverslasten gaan stijgen. De fiscus is de verdienende partij.

John Jorissen, deskundige bij ABAB Salaris- en Personeelsdiensten, verbaast zich over het gebrek aan inzicht bij de overheid over de praktische gevolgen van de afbraak van de Cafetariaregeling én over de timing. “Telers hebben alle arbeidsafspraken met hun personeel gemaakt en de administratieve taak daarop afgestemd. Het komt erop neer dat de spelregels halverwege de wedstrijd aangepast worden. Daar kun je werkgevers en werknemers niet mee opzadelen. Het lijk mij dat er een Algemene Maatregel van Bestuur moet komen, gericht op uitstel of – nog beter – afstel van de ingreep.”

Reddingspoging

Om de Cafetariaregeling in de benen te houden, is LTO Nederland in gesprek met de Belastingdienst en met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en wordt er – rond de verkiezingen – gesproken met leden van de Tweede Kamer. Portefeuillehouder voor sociale Zaken bij LTO Wim van den Boomen: “Het verdwijnen van de Cafetariaregeling is absoluut ongunstig: het maakt het voor seizoenwerkers onaantrekkelijk om in Nederland te komen werken. En het zet vanwege de oplopende kosten Nederlandse werkgevers verder op afstand ten opzichte van Belgische en Duitse werkgevers.”

België verruimt arbeidsmogelijkheden

In België wordt juist gewerkt aan aanpassingen om de kosten voor buitenlands personeel te verlagen, door een verruiming van de bestaande 65-dagenregeling naar 100 dagen. De 65-dagenregeling staat een werkduur van 65 dagen toe, desnoods 7 dagen per week, met een maximum van 50 uur. De werkgeverskosten bestaan uit het wettelijk minimumloon, verhoogd met een forfaitaire toeslag per werkdag. Dat brengt de bruto werkgeverskosten op zo’n € 9,50 per uur.

Het Vlaamse Algemeen Boerensyndicaat (ABS) heeft voor de witlof- en champignonsector met de Vlaamse overheid een akkoord gesloten voor de 100-dagenregeling. De sectororganisatie wil dit verder uitbreiden voor de fruitsector. Staatssecretaris voor Fraudebestrijding Philip de Backer en Europarlementslid Hilde Vautmans hebben al aangegeven ruimte te willen geven de uitbreiding. “Het lijkt mij een logische stap die voor administratieve vereenvoudiging kan zorgen”, aldus De Backer. Ook Vautmans is op de hand van de fruittelers: “Uit een enquête onder 300 fruittelers blijkt dat deze versoepeling na het openen van de Russische grenzen de grootste zorg is. Bovendien is er geen extra belastinggeld voor nodig.”

Voorlichtingsbijeenkomsten

De Werkgeverslijn voor Land- en Tuinbouw organiseert de komende weken een reeks bijeenkomsten waarin de actuele zaken rondom arbeid en werkgeverschap aan bod komen. Behalve de Cafetariaregeling en de wijzigingen in de Wet Minimumloon per 1 juli, gaat het dan ook over de praktische gevolgen van de Wet Aanpak Schijnconstructies en worden tips gegeven voor de dagelijkse praktijk.

Bekijk meer

Share this

Joost Stallen
Joost Stallen

redacteur vollegrondsgroenteteelt

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin