Doorgaan naar artikel

Aquathermie richt zich op zuivering rioolwater

In Nederland wordt de komende jaren vooral ingezet op het winnen van warmte (aquathermie) uit gezuiverd rioolwater.

De waterschappen werken aan een versnelling voor deze bron omdat dat relatief eenvoudig gerealiseerd kan worden. Verschillende publieke organisaties pakken hun rol in aquathermie, zo blijkt uit de rapportage De Staat van ons Water, de jaarlijkse rapportage over het waterbeleid in Nederland. Rijkswaterstaat, drinkwaterbedrijven, waterschappen, gemeenten en provincies zoeken elkaar meer op. Gelden uit het Klimaatfonds voor warmtenetten zijn een verdere stimulans voor aquathermie. Sommige provincies en gemeenten overwegen collectieve warmtenetten aan te leggen.

Warmtenet met slibwarmte

Behalve met de winning van warmte uit rioolzuivering zien waterschappen kansen door slibvergisting op de rioolwaterzuiveringsinstallaties. Een recent aangelegd warmtenet in Dordrecht levert op die manier warmte af bij woningen en tuinbouwbedrijven. Snelle groei van warmtewinning uit oppervlaktewater wacht op onderzoek naar het effect van aquathermie op het waterleven. Hiervoor is juist een driejarig onderzoek gestart.

Een andere stimulering van aquathermie is de SDE++ regeling voor de financiering van de ontsluiting van de aquathermiebronnen. Ook voor oppervlaktewater werkt de overheid aan beleidsverbeteringen. Bij het toepassen van aquathermiebronnen uit oppervlaktewater ontstaat een thermische lozing, waarvoor een vergunning is vereist. Waterbeheerders werken aan een vlotte vergunningverlening voor deze lozingen.

Lekkages glastuinbouw

De Staat van ons water gaat uitgebreid in op de waterkwaliteit in Nederland en het halen van doelen in de Kaderrichtlijn Water. Dat lekkages van middelen uit glastuinbouwbedrijver sterker in de belangstelling komen, was al bekend.

Lees meer over het thema energie via GFactueel.nl/energie/

Bekijk meer

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin