‘Aantal dodelijke ongevallen zorgwekkend hoog’

12-07-2017 | Laatste update op 25-07 | |
Foto: ANP
Foto: ANP

Veiligheidsrisico’s op het boerenerf zijn erg groot, stelt het ministerie van Sociale Zaken. In de periode 2006-’16 waren er 190 dodelijke ongevallen.

In de afgelopen tien jaar waren er 190 dodelijke ongevallen in de groen- en agrarische sector. In ruim 40% van de gevallen ging het om aanrijdingen op of rond het erf. Daarnaast waren er in de verschillende sectoren alleen vorig jaar al 91 arbeidsongevallen. Dat blijkt uit een rapport van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), dat het aantal dodelijke ongevallen ‘zorgwekkend hoog’ noemt.

In veel aanrijdingsgevallen ging het niet alleen om vaste werknemers of zzp’ers, maar betrof het ook de ondernemer zelf, de meewerkende partner of minderjarige kinderen. Leveranciers en andere erfbetreders lopen ook risico, aldus SZW. Dieren, machines, vallende voorwerpen of valpartijen zijn samen goed voor 45% van het totale aantal dodelijke ongevallen. In 4% van de gevallen overleden mensen door mestgassen.

Verhoogde kans op ongevallen

Het aantal dodelijke ongelukken is ook hoog in vergelijking met andere sectoren. Omgerekend naar schaalgrootte zijn er bijna twee keer zoveel ongevallen als in de chemische sector en het zijn er evenveel als in de grond-, weg- en waterbouwsector. Datzelfde geldt nagenoeg ook voor de metaalindustrie. In beide gevallen gaat het jaarlijks om zes dodelijke slachtoffers per 100.000 banen.

Volgens SZW is er in de agrarische sector een verhoogde kans op ongevallen, door een combinatie van factoren zoals zware arbeids- en transportmiddelen en veelal laaggeschoold personeel. En door teeltgebonden arbeidspieken én het accent op continue kostenreductie, ligt het werktempo hoog en worden er veel flexibele arbeidskrachten ingezet.

Extra aandacht voersilo’s

In 2018 gaat de inspectie van SZW meer arbo-inspecties uitvoeren, waarbij de gevaren op het boerenerf centraal staan. Voersilo’s krijgen daarbij extra aandacht. De inspectie krijgt regelmatig signalen over silo’s die in slechte staat verkeren. Als voorbeeld noemt SZW een dodelijk ongeval met een silo op een melkveebedrijf in 2015. Tijdens het vullen viel de silo om, waardoor de chauffeur van een leverancier om het leven kwam.

Bedrijven moeten volgens de inspectie altijd maatregelen hebben getroffen om gevaarlijke situaties te voorkomen. Ook bedrijven waar alleen de boer of tuinder zelf werkzaam is. De inspecteur gaat hierover ook in gesprek met de bewuste sectoren. Vanaf deze maand gaat de inspectie daarnaast arbo-inspecties uitvoeren in de agrarische loonwerksector. Machineveiligheid en een veilige inrichting van de arbeidsplaats staan daarbij centraal.

Kennisinstituut Stigas heeft inmiddels het initiatief genomen tot de campagne ‘Zero Accidents in 2020′. De inspectie van SZW is hierbij betrokken.

Brummelaar
Theo Brummelaar freelance redacteur
Meer over


Beheer