weblog

‘De 10 meest gestelde CAO-vragen’

Bonden en werkgevers zijn een nieuwe CAO Open Teelten overeen gekomen. De 10 meest prangende vragen die bij de Werkgeverslijn Land- en Tuinbouw binnen kwamen.

Diana Eleveld van de Werkgeverslijn Land- en Tuinbouw beantwoordt de vragen die hierover het vaakst bij haar en haar collega’s binnenkomen.

1. Wat is de looptijd van de nieuwe cao Open Teelten?

“De cao is met terugwerkende kracht afgesproken vanaf 1 augustus 2017 tot en met 29 februari 2020.”

2. Gaan de lonen omhoog?

“Ja, in de nieuwe cao zijn twee loonsverhogingen afgesproken. De eerste loonsverhoging geldt per 1 januari 2018, de tweede verhoging is per 1 januari 2019. Op beide data stijgen de lonen met 3%. De loonsverhogingen gaan over het feitelijk loon, dus als een werknemer meer verdient dan de loontabel voorschrijft, dan zal zijn volledige loon moeten worden verhoogd.”

3. Klopt het dat er een nieuwe arbeidstijdenregeling is?

“Ja, er is een nieuwe arbeidstijdenregeling opgenomen in de cao. Deze bestaat uit een basisregeling en een jaarurenmodel. In de basisregeling is een werkweek van maximaal 42 uur overeen te komen en zit er regelmaat in de werkdagen en -tijden.

In het jaarurenmodel komen werkgever en werknemer een arbeidsduur per jaar overeen. De jaarurennorm (maximaal 2.192,4 uur per jaar) is gebaseerd op het gemiddelde van de overeengekomen arbeidsduur per week en het is mogelijk om meer en minder uren te verrekenen onder een aantal voorwaarden.

Verder zijn er in de cao nieuwe afspraken gemaakt over een venstertoeslag bij het werken buiten de bedrijfstijden. Van de nieuwe arbeidstijdenregeling komt nog een factsheet beschikbaar en er wordt in mei of juni een webinar over georganiseerd.”

Appelplukkers in actie op een Zeeuws fruitbedrijf. - Foto: Ton van der Scheer
Appelplukkers in actie op een Zeeuws fruitbedrijf. - Foto: Ton van der Scheer

4. Moet ik de arbeidsovereenkomsten van mijn werknemers aanpassen aan de nieuwe arbeidstijdenregeling?

“Bepaalde regelingen uit de vorige cao, zoals de verschoven uren regeling en de bandbreedte, zijn komen te vervallen in de nieuwe arbeidstijdenregeling. Wanneer in de arbeidsovereenkomst naar één van deze regelingen wordt verwezen is het zeker raadzaam de arbeidsovereenkomst aan te passen. Wanneer wordt gewerkt met het jaarurenmodel dienen de afspraken ook goed te zijn vastgelegd. U kunt hiervoor het model arbeidsovereenkomst van de cao Open Teelten gebruiken. Deze is aangepast aan de nieuwe arbeidstijdenregeling.”

5. Wat is er geregeld over de certificering van huisvesting in de nieuwe cao?

“Om huisvestingskosten te kunnen inhouden op het wettelijk minimumloon dient er sprake te zijn van gecertificeerde huisvesting door een hiertoe geaccrediteerde certificerende instelling (Global Gap, MPS GAP en Stichting Normering Flexwonen). Voor certificering gelden de normen die staan in het schema bij artikel 42 onder ‘gecertificeerd’. Let ook op de eigen verklaring die ondertekend moet worden door de werkgever.”

6. Zijn er wijzigingen in de regeling seizoenarbeid?

“Partijen zijn gestart met een werkgroep die de toepassing van de huidige regeling seizoenarbeid gaat evalueren en nader gaat onderzoeken. Bijvoorbeeld of opknippen van de regeling mogelijk moet worden of gecombineerd met het nieuwe jaarurenmodel. Partijen streven ernaar dit proces voor 1 mei 2018 af te ronden. Tot die tijd zijn er geen wijzigingen in de regeling seizoenarbeid ten opzichte van de vorige cao.”

Buitenlandse arbeiders oogsten handmatig asperge - Foto: Stan Verstegen
Buitenlandse arbeiders oogsten handmatig asperge - Foto: Stan Verstegen

7. Klopt het dat er een seniorenregeling wordt geïntroduceerd en wat houdt deze in?

“Ja, met ingang van 1 april 2018 is het voor werknemers van 60 jaar en ouder mogelijk om deel te nemen aan de regeling. De werknemer werkt dan 80% van zijn eerder overeengekomen arbeidsduur tegen 90% loon en 90% pensioenopbouw. De werkgever wordt gecompenseerd voor de 10% loonkosten via een subsidie die hij kan aanvragen bij Colland Arbeidsmarkt. Kijk voor meer informatie op www.collandarbeidsmarkt.nl.”

8. Wat zijn mijn verplichtingen als werkgever wat betreft het aanvullen van het derde jaar WW?

“In de cao is afgesproken dat het 3e jaar WW gerepareerd gaat worden door middel van aansluiting bij Stichting Private Aanvulling WW (PAWW). Naar verwachting is de aansluiting in het derde kwartaal van 2018 gerealiseerd. Werkgevers krijgen dan een brief van de Stichting PAWW met toelichting over de regeling en het verzoek om zich aan te melden op de website van de PAWW. Werknemers vallen verplicht onder de PAWW-regeling en betalen zelf de PAWW-bijdrage. De werkgever houdt de PAWW-bijdrage in op het brutoloon van werknemer en draagt deze af aan de Stichting PAWW.”

9. Welke overige afspraken zijn er gemaakt?

“Er wordt een vertrouwenspersoon ingesteld tot wie werknemers zich kunnen richten bij klachten over discriminatie, seksuele intimidatie en andere vormen van ongelijke behandeling. Deze persoon is te bereiken via Stigas. Verder wordt de huidige regeling met de scholingsvouchers verlengd, waarbij maximaal 150 individuele scholingsvouchers van maximaal € 1.500,- beschikbaar worden gesteld.”

10. Waar kan ik terecht met vragen over de nieuwe cao Open Teelten?

“Vragen over de nieuwe cao Open Teelten, of alle andere vragen over arbeid en werkgeverschap in de agrarische sector, kunt u stellen aan de Werkgeverslijn land- en tuinbouw via telefoonnummer 088 – 888 66 88. Op www.werkgeverslijn.nl vindt u de officiële cao-tekst en de actuele looncijfers per 1 januari 2018.”

Of registreer je om te kunnen reageren.