Vollegrond

Nieuws

Open teelt kent iets hoger energieverbruik

In open teelten stijgt het energieverbruik, maar blijft een extensieve teelt, blijkt uit het eindrapport van een sectorconvenant.

Bij open teelten als groente en fruit neemt het energieverbruik voor de hele sector iets toe, door meer dieselgebruik. Dat is mogelijk het gevolg van mechanisering en zwaardere machines. Dit blijkt uit het eindrapport Convenant Schone en Zuinige Agrosectoren dat liep van 2008 tot en met 2020. Daarin zijn afspraken over reductie van broeikasgassen (zoals CO2) en groei van hernieuwbare energie vastgelegd. De afspraken voor glastuinbouw zijn later vernieuwd vastgelegd in een sectorconvenant.

Energieverbruik 20% gedaald

In de land- en tuinbouw is het energieverbruik sinds 1990 met circa 20% gedaald, met de glastuinbouw als grootste energieverbruiker, maar ook de sector waar het verbruik het snelst daalde (22%). Per kilo groente daalde het verbruik in de glastuinbouw zelfs 58%.

Motorbrandstoffen

Binnen open teelten bestaat het energiegebruik voor ruim de helft uit motorbrandstoffen voor onder meer grondbewerking, oogst of beregening. Het elektra- en gasverbruik dragen elk bijna voor 25% bij. Het elektraverbruik, vooral voor bewaren van producten, is afgelopen 15 jaar behoorlijk stabiel. Het gasverbruik is na een stijging tot 2009 weer gedaald naar een niveau vergelijkbaar met 2002, blijkt uit het eindrapport.

Beperkt energieverbruik

De open teelten hebben een relatief beperkt energieverbruik. Waar glastuinbouw 93,2 PJ verbruikt, is dat 0,6 PJ in de open groenteteelt en 0,7 PJ in de open fruitteelt. Circa 29% van de bedrijven in de vollegrond groenteteelt heeft geïnvesteerd in hernieuwbare energie. Vaak gaat het om zonnepanelen.

Of registreer je om te kunnen reageren.