Vollegrond

Nieuws

Meer direct beschikbare K door droogte in 2018

De hoeveelheid plantbeschikbare kalium (K) op lichtere gronden, zoals dalgrond, duingrond, zandgrond en maasklei is de afgelopen jaren licht gestegen.

Vooral in het droge seizoen 2018 was dit het geval. De bodemvoorraad K is door de jaren heen stabiel (K aan het kleihumuscomplex). De uitzonderlijke droogte van 2018 heeft het evenwicht in de bodem verstoord.

Verschillende fracties

Het nutriënt K zit in verschillende fracties in de bodem: direct beschikbaar, K-plantbeschikbaar en K-voorraad. De combinatie van deze kengetallen geeft een goed beeld van de totale K-voorraad in de bodem.

Hogere gehaltes plantbeschikbare K

Het droge groeiseizoen van 2018 heeft een behoorlijke impact gehad op de onderlinge verhoudingen tussen de K-fracties. Uitgaande van een normale bemesting (telers wisten immers in het voorjaar nog niet dat het in de zomer erg droog zou worden) is een groot deel van de nutriënten in de bodem achtergebleven. Door de droogte groeide het gewas minder en nam dus ook minder nutriënten op. Ook spoelde er minder K uit door gebrek aan neerslag. Met als resultaat hogere gehaltes plantbeschikbare K in de bodem na de oogst.

Tijdelijke situaties

De grotere hoeveelheid plantbeschikbare K verstoort (tijdelijk) het evenwicht tussen de verschillende fracties. Zo kan het voorkomen dat de hoeveelheid plantbeschikbare K groter is dan hoeveelheid die aan de CEC is gebonden. Ook de concentratie in het bodemvocht (direct opneembare K) kan hoog zijn door het tekort aan water. Dit zijn tijdelijke situaties, omdat de bodemchemie altijd streeft naar een evenwicht tussen de verschillende fracties.

CEC vergroten

Trends over meerdere jaren laten zien dat de K-voorraad -gebonden aan de CEC- stabiel is. De enige manier om deze te laten stijgen, is door de CEC te vergroten, bijvoorbeeld door organische stof aan te wenden of de pH te verhogen.

Stijgende trend

De hoeveelheid plantbeschikbare K fluctueert over de jaren heen. Na een aanvankelijke daling is de trend de laatste 3 jaar stijgend. Een groeiende aandacht voor dit nutriënt bij telers en adviseurs ligt daaraan ten grondslag. De extra stijging in 2018 is volledig toe te schrijven aan de droogte tijdens het groeiseizoen.

Lagere K-adviezen

Eurofins adviseert vanwege het hogere gehalte K-plantbeschikbaar lagere kaligiften voor teeltjaar 2019. Het bodemlaboratorium adviseert ook hogere kaligiften op te delen in meerdere giften. Hoge K-giften verdringen de beschikbare magnesium en calcium. En op lichte zandgronden is de kans op uitspoeling van K groot. Eurofins adviseert de bodem te monsteren. Een overmaat aan kali resulteert in een slechtere opname van Mg en Ca; een tekort remt de groei van het gewas.

Of registreer je om te kunnen reageren.