Vollegrond

Nieuws 1 reactie

Verzekeraars willen ook dekking beregeningskosten

De 3 aanbieders van Brede Weersverzekeringen in Nederland zitten in hun maag met de voorwaarde dat beregeningskosten niet onder de dekking vallen.

Nu kan het voorkomen dat boeren die beregenen geen vergoeding krijgen, terwijl boeren die dat om een of andere reden niet (kunnen of mogen) doen wel voor schadevergoeding in aanmerking komen.

Veel boeren maken hoge kosten om de schade aan hun gewassen zoveel mogelijk te beperken, maar zien – financieel – niets van die inspanningen terug. Sterker nog, door alles op alles te zetten de schade zo klein mogelijk te houden, lopen ze juist de kans dat hun schade onder de 30%-drempel valt en de verzekeraar helemaal niet uitbetaald. De eerste 30% schade valt namelijk onder het eigen risico.

Huidige regelgeving maakt vergoeding onmogelijk

Voor Johan Westerik, coördinator bij verzekeraar AgriVer, is dit onrechtvaardig. Toch is het niet iets dat ‘even’ gemakkelijk is op te lossen. Westerik: “Destijds, bij de opzet van de Brede Weersverzekering, zijn beregeningskosten nadrukkelijk buiten de dekking geplaatst. De huidige regelgeving voor de weersverzekering van de Nederlandse overheid en de Europese Unie maakt het onmogelijk deze te vergoeden.”

‘Het klopt gewoon niet dat boeren die dag en nacht bezig zijn hun gewassen te beregenen geen uitkering kunnen krijgen’

Volgens Westerik hebben behalve AgriVer ook beide andere aanbieders van de Brede Weersverzekering – Vereinigte Hagel en OFH – moeite met het uitsluiten van beregeningskosten. Directeur Jan Schreuder van Vereinigte Hagel was niet bereikbaar voor een verdere toelichting.

OFH: voor het eerste met droogteschade te maken

Schadecoördinator Piet Jan Visser bij fruittelerverzekeraar OFH, spreekt over een unieke situatie. “Het is voor het eerst dat we met droogteschade te maken krijgen. Zo’n 10% van onze fruittelers heeft een schadeclaim ingediend. Vooral in Zeeland, onder het brakke water, en in Zuid-Limburg, waar het water gewoon te diep zat, is sprake van schade.” De regel dat beregeningskosten niet gedekt worden, klopt ook volgens OFH niet. “Het schuurt en wringt. We gaan daar zeker in een volgend overleg met de overheid over praten.”

Agriver: snel overleg met ministerie van landbouw

Wat betreft AgriVer komt er op korte termijn overleg met het Ministerie van LNV over deze in hun ogen onrechtvaardige situatie. “Het klopt gewoon niet dat boeren die dag en nacht bezig zijn hun gewassen te beregenen geen uitkering kunnen krijgen. Terwijl collega’s die niet kunnen of mogen beregenen vervolgens wel een schade-uitkering kunnen incasseren.”

Hoe dan ook verwacht Westerik dat AgriVer binnenkort duidelijkheid zal geven over een of andere vorm van tegemoetkoming voor de beregeningskosten. “Dat zal niet te lang duren.” Hoe lang dat gaat duren, kon de AgriVer-coördinator niet zeggen.

Het aantal schademeldingen is volgens AgriVer nu al bijzonder hoog. Westerik schat dat 60 tot 70% van de verzekerden al schade gemeld heeft. Hoeveel daarvan boven de 30%-drempel zullen komen, is nog niet duidelijk.

Eén reactie

  • Eric Horssius

    Bij de toepassing van de bereddingskosten maatregelen (dat is: Zodra de verzekerde van de verwezenlijking van het risico of het ophanden zijn daarvan op de hoogte is, of behoort te zijn, is elk hunner, naar mate hij daartoe in de gelegenheid is, verplicht binnen redelijke grenzen alle maatregelen te nemen, die tot voorkoming of vermindering van de schade kunnen leiden) geldt als uitgangspunt dat de kosten die een verzekerde heeft gemaakt ter voldoening aan zijn verplichting het intreden van schade te voorkomen of ingetreden schade te beperken, voor vergoeding in aanmerking komen.

    Het komt er op aan om een rechter te overtuigen dat het bij de uitleg van een contractuele bepaling ("beregeningskosten zijn uitdrukkelijk uitgesloten") het draait om de zin die partijen over en weer redelijkerwijs aan het beding mochten toekennen en op hetgeen zij te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar (aan inzicht) mochten verwachten (de Haviltexmaatstaf).

    Bij gebreke van concrete feiten en/of omstandigheden die daarop wijzen, acht ik het onwaarschijnlijk dat juiste deze "noodberegenng" bedoeld is of kan zijn in deze uitsluiting. Ik vind het NIET aannemelijk dat het beding zo ruim moet worden opgevat dat voor uitsluiting van deze kosten plaats is.
    Een mooie taak weggelegd voor de projectleider Johan Westrik die deze boeren zegt bijtestaan, maar hen redelijke dekking als verzekeraar ontzegt.

Of registreer je om te kunnen reageren.