Vollegrond

Nieuws

Rabo, Vitens en ASR: bodem voorop

Rabobank, waterbedrijf Vitens en ASR willen dat de bodemkwaliteit beter tot uitdrukking komt.

Ze werken gezamenlijk aan een instrument dat aangeeft hoe de bodemkwaliteit van een agrarisch ondernemer zicht ontwikkelt. Met het initiatief willen de drie bedrijven de kennis en inzicht in de bodemkwaliteit vergroten, waardoor boeren en tuinders de opbrengsten kunnen optimaliseren. Bovendien zal een beter beeld ontstaan van de ontwikkeling van de bodem en de bodemkwaliteit. Uiteindelijk is verduurzaming van de bodem het doel, met als resultante dat agrarisch ondernemers daarvan profiteren.

Breed draagvlak creëren

ASR, Rabobank en Vitens nodigen andere partijen uit zich aan te sluiten bij het initiatief. “Dat kan in de vorm van projectpartner of lid van de stuur- of klankbordgroep. Ons doel is om een zo breed mogelijk draagvlak te creëren voor dit initiatief om de slagingskans zo groot mogelijk te maken”, aldus een gezamenlijke intentieverklaring, ondertekend door Dick van den Oever, Managing Director van ASR Real Estate landelijk vastgoed, Jelle Hannema, directievoorzitter van drinkwaterbedrijf Vitens en Ruud Huirne, Directeur Rabobank Food & Agri.

Schone leefomgeving

In de intentieverklaring spreken de ondertekenaars uit dat ze willen bijdragen aan de verbetering ‘van de bodem als basis voor landbouwproductie en grondwaterwinning. (...) Op deze manier willen we invulling geven aan een duurzame toekomst van de maatschappij en een schone leefomgeving’.

Volgens de drie is de kennis over processen in in de bodem en inzicht in waarden van bodemparameters beperkt en zijn kennis en data sterk gefragmenteerd. Zij constateren dat het voor boeren steeds moeilijker is de productie per hectare te handhaven of te verhogen, omdat de intensiteit van het bouwplan steeds moeilijker valt te combineren met strengere gewasbeschermingsregels en regels op gebied van mineralen en natuur. De waarde van de landbouwgrond en het inkomen van boeren en tuinders dreigt daardoor onder druk te komen. Tegelijk komt ook de kwaliteit en betaalbaarheid van de drinkwatervoorziening in het geding en kan het consumentenvertrouwen een deuk oplopen.

Eenvoudig bodemlabel

Het initiatief moet uitmonden in een eenvoudig bodemlabel (vergelijkbaar met het energielabel) waarin gegevens over bodemkwaliteit worden meegenomen, zoals grondsoort, waterkwaliteit, erosie, nutriënten, vochthuishouding, verdichting, het voorkomen van ongewenste stoffen, bodembiodiversiteit en gehalte organische stof. Het label levert de boer verbeterd inzicht in de bodem op. Daarnaast kunnen er financiële prikkels ontwikkeld worden, die verbetering van de bodem belonen, bijvoorbeeld uit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid of in de vorm van leningen met gunstiger rentetarieven.

Of registreer je om te kunnen reageren.