Vollegrond

Nieuws

Toolboxkaarten emissiebeperking geactualiseerd

De set van 18 informatiekaarten van de Toolbox Emissiebeperking is vernieuwd.

Telers kunnen de kaarten zelf downloaden op toolboxwater.nl/toolbox om te zien waar de risico’s zitten als het gaat om emissie naar het oppervlaktewater. Uiteraard kunnen ook distributeurs van gewasbeschermingsmiddelen en toezichthouders van de waterschappen de kaarten aan telers overhandigen tijdens hun bedrijfsbezoeken of bijeenkomsten. Aan de hand van de kaarten wordt duidelijk waar de verbeterpunten bij een bedrijf zitten en welke praktische alternatieven daarvoor mogelijk zijn. Meestal gaat het om maatregelen om drift te verminderen of perceel- en erfafspoeling tegen te gaan. Andere kaarten gaan in op geïntegreerde gewasbescherming, mechanische onkruidbestrijding, het bepalen van het optimale spuitmoment en de invloed van de toepasser op de emissie tijdens een bespuiting. De toolboxkaarten zijn nu aangepast aan de nieuwste ontwikkelingen.

Bij peilgestuurde drainage komt het afvoerwater via een hoofddrain en put in de sloot terecht. Bij traditionele drainage gaat water direct van de drains naar de sloot. - Foto's: Bert Jansen
Bij peilgestuurde drainage komt het afvoerwater via een hoofddrain en put in de sloot terecht. Bij traditionele drainage gaat water direct van de drains naar de sloot. - Foto's: Bert Jansen

Actie nodig voor waterkwaliteit

Een van de doelstellingen in de tweede Nota Duurzame Gewasbescherming is een reductie van de normoverschrijdingen van stikstof in het oppervlaktewater met 50% in 2018 en 90% in 2023. Om deze doelstelling te kunnen halen én een effectief middelenpakket te behouden is vermindering van emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater absoluut noodzakelijk.

De Toolbox Emissiebeperking is daarbij een hulpmiddel. De eerste versie werd in 2013 samengesteld door Nefyto, Unie van Waterschappen, LTO Nederland en Agrodis. CLM heeft de kaarten nu geactualiseerd.

Of registreer je om te kunnen reageren.