Vollegrond

Nieuws

Minder fosfaat geven tegen vergoeding

Het NMI heeft met een aantal instanties een methode ontwikkeld die grondgebruikers moet stimuleren om in bepaalde gevallen tegen een vergoeding fosfaatbemesting achterwege te laten. Dat heet ‘Bodemdienst Fosfaatuitmijning’.

De dienst komt er op neer dat grondgebruikers met Provincies of Waterschappen vrijwillig afspraken maken rond het achterwege laten van de fosfaatbemesting op gronden die daarvoor in aanmerking komen in de aangewezen gebieden op zandgrond in Zuid en Oost Nederland. Dat zijn bijvoorbeeld laaggelegen, fosfaatverzadigde gronden in de buurt van kwetsbare gebieden zoals Natura 2000-gebieden en beekdalen.
De Provincie Limburg wil de dienst in de eerste helft van 2010 gaan vastleggen in een regeling en de Provincies Noord-Brabant en Gelderland gaan na of dat ook bij hen mogelijk is. Praktisch betekent het dat er in ieder geval geen dierlijke mest meer mag worden gebruikt.

Beperken uit- en afspoeling fosfaat
Het doel van de ‘Bodemdienst Fosfaatuitmijning’ is om uit- en afspoeling van fosfaat te beperken door middel van vormen van bodemgebruik die verder gaan dan de wettelijke en reguliere eisen die aan duurzaam bodemgebruik worden gesteld en die aantoonbaar bijdragen aan het gestelde doel.

Aanvulling voor gewenste verbetering
De dienst is daarmee een aanvulling op de differentiatie van fosfaatgebruiksnormen die onderdeel uitmaakt van het Vierde Nederlandse Actieprogramma. Daarin staat dat op gronden met een hoge fosfaattoestand minder fosfaat mag worden gegeven dan op gronden met een lage fosfaattoestand. Volgens het Nutriënten Management Instituut NMI zal dat niet op alle gronden snel genoeg tot de gewenste verbetering leiden voor een goede kwaliteit van grond- en oppervlaktewater.

De 'Bodemdienst Fosfaatuitmijning' kwam tot stand in samenwerking met een aantal ministeries, provincies, waterschappen en LTO.

Bron: NMI - Auteur: Stan Verstegen

Of registreer je om te kunnen reageren.