Vollegrond

Achtergrond

Spruitenmarkt gedomineerd door beperkt aanbod

De eerste spruitentelers zijn vanaf begin deze maand gestart met de oogst van de vroegste spruiten. De hoeveelheden zijn nog gering en hoofdzakelijk op bestelling. Wat er is voor de vrije markt gaat weg voor prijzen tot anderhalve euro per kilo. De hamvraag is echter hoe de markt de komende periode bij ligt en hoe dat doorwerkt in de prijsvorming.

Duidelijk is dat het spruitkoolareaal in 2016 ten opzichte van 2015 in de meeste markten is verminderd. Dat wordt bevestigd in een recente nieuwsbrief van zaadfirma Syngenta. Voor Nederland schat het bedrijf dat het areaal met circa 10 procent is verminderd, tot ongeveer 2.600 hectare. Dit is het laagste spruitkoolareaal ooit in Nederland. De vele neerslag mondde vervolgens uit in zo'n 10 procent productieschade in het zuidwesten. Landelijk betekent dat ook nog eens 6 á 7 procent productiederving. Gewassen die niet werden getroffen, staan er door een hoge druk van ziekten en plagen vaak ook niet in optima forma bij.

België

In België loopt het areaal terug met ca 10 procent, wordt verwacht, waarmee het areaal 2016 op zowat 2.500 hectare zal uitkomen. En ook daar is door een overmaat aan neerslag een flink deel van het areaal verloren gegaan, naar schatting zo'n 15 procent. Uit de nieuwsbrief van Syngenta: "We geloven steevast dat we met dit areaal aan de onderkant zitten van wat de markt moet produceren om aan de potentiële marktvraag te voldoen. Indien we een jaar tegemoet gaan met geringe(re) opbrengsten dan is het niet uitgesloten dat er krapte gaat ontstaan op de spruitkoolmarkt. Vaak is er in België wel wat wisselwerking in productafname tussen de verwerkende industrie en de versmarkt, maar omdat ook in alle versmarkten het areaal afneemt is de buffer die vanuit de versmarkt wordt geboden kleiner dan ooit tevoren."

Engeland en overige landen

In Engeland ligt het areaal naar schatting eveneens 10 procent lager dan het afgelopen seizoen, daarmee uitkomend op circa 2.750 hectare. Traditiegetrouw blijft de afzet van de spruitkool sterk gericht op de periode vanaf begin december tot eind januari. De grootste krimp dit seizoen wordt vooral waargenomen in het vroege segment, wat geoogst wordt voor begin december.

Een gelijk afbouwpercentage is aan de orde voor het areaal in Centraal Europa (Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland). Het totale areaal zal niet veel groter zijn dan 400 hectare, gezien de relatieve sterke terugloop die er in de afgelopen jaren werd waargenomen. In Frankrijk worden spruiten vooral geteeld voor de versmarkt. Ook hier neemt het areaal af in vergelijking met afgelopen teeltseizoen.

Verder blijkt de vraag in Polen verder af te nemen. Deze markt waarvan een groot deel bestemd is voor de verwerkende industrie gaat in 2016 niet veel meer bedragen dan 350 hectare.

Ziekten en plagen

Naast problemen als verlate plantijdstippen – dat gaat met name ten koste van de spruitvorming – kregen veel gewassen te maken met een overmaat aan neerslag en met ziekten en plagen. Maurits van der Hout van CZAV wijst onder andere op bacterieaantastingen als Pseudomonas en Xanthomonas; in het voorjaar al en – na een afnemende druk in de zomer – nu weer in gevoelige rassen. Verder is de druk van witte roest en valse meeldauw hoger dan in andere jaren. Een ander probleem dat in zuidwesten weer de kop heeft opgestoken is Light Leaf Spot, de aantasting wordt volgens van der Hout in verschillende vroege rassen al op de spruiten aangetroffen.

Het grootste probleem tot nu toe is koolmot, door de CZAV-adviseur gekarakteriseerd als dramatisch. "Wel met grote verschillen in schade tussen de gewassen, door grote verschillen in druk van de koolmot en door uiteenlopende resultaten van behandelingsstrategieën. Er zijn gewassen met 1 á 2 koolmotspruiten aan een plant, maar ook met veel meer aantasting". De verwachting is dat de druk aanhoudt. Momenteel speelt de tweede generatie koolmotten parten, de derde generatie zit in de wachtkamer. In dit verband wijst Van der Hout ook nog op massale aanwezigheid van rupsen van de koolmot op crucifere groenbemesters als rammenas en gele mosterd, en van groenbemestermengsels met cruciferen. Slakken duiken ook nog regelmatig op.

Kwaliteit in de winkel

Voor zo ver nu te overzien, ligt het voor de hand dat de producties laag zullen uitvallen, en dat het niet altijd zal meevallen om de kwaliteit van de spruiten op een goed niveau te houden. Dat laatste neemt echter niet weg dat de consument recht heeft op goede spruiten, waarover ze tevreden is, en die stimuleren tot herhalingsaankopen en een passende prijsvorming na een opvallend lastig teeltseizoen.

 

Verwachting: lage producties, goede prijzen

Of registreer je om te kunnen reageren.