Vollegrond

Achtergrond

Vlaanderen start campagne gericht op bewust bemesten

De Vlaamse overheid en agrarische organisaties zijn een intensieve voorlichtingscampagne gestart, gericht op efficiënt bemesten en het vermijden van verlies van nutriënten naar het grondwater. Op te veel meetpunten worden concentratie-overschrijdingen voor stikstof en fosfaat gevonden.

De campagne heeft het motto meegekregen: Zeg niet te gauw, 't steekt niet te nauw'. Analoog aan de Nederlandse Gebruiksnormenregeling voor stikstof en fosfaat om de N en P concentratie in het oppervlakte- en grondwater op een volgens de EU milieuverantwoord niveau te krijgen, wordt in België gewerkt met Mestactieplannen (MAP). Het betekent dat jaarlijks in november het grondwater bemonsterd wordt op fosfaat en nitraat. De drempelwaarde voor nitraat is 50 milligram/liter, en voor fosfaat (plaatsafhankelijk) 0,07 tot 0,14 milligram/liter. Het meetnet bestaat uit 760 punten.

Overschrijdingen Vlaanderen

De periode voor het huidige mestactieplan –MAP5- loopt af in 2018, in dat jaar zou voor stikstof op basis van afspraken met de EU bij maximaal 5 procent van de meetpunten een normoverschrijding voor stikstof gevonden mogen worden. In 2015 lag het overschrijdingsaandeel nog op 21 procent. Voor (ortho)fosfaat is 2014/2015 72 procent normoverschrijding vastgesteld, waarbij bovendien bleek dat in het overgrote deel van de overschrijdingsgevallen er nauwelijks of geen sprake is van een afname van de fosfaatconcentratie. Van de meetplaatsen behoort 31 % tot de klasse "slecht" wat impliceert dat de fosfaatnorm er in ruime mate overschreden wordt.

Overschrijdingen Nederland

In Nederland lijkt de situatie niet veel gunstiger: volgens het begin dit jaar verschenen evaluatierapport Meetnet Nutriënten Landbouw Specifiek Oppervlaktewater van Deltares, voldoet 40 tot 60 procent van de Nederlandse wateren niet aan de normen voor stikstof en fosfaat. Wel is de stikstofconcentratie op ruim 80 procent van de landbouwspecifieke meetlocaties gedaald en de fosforconcentratie op ruim 50 procent van de locaties.

Of registreer je om te kunnen reageren.