Vollegrond

Achtergrond laatste update:22 okt 2015

Brabantse subsidie precisiebemesting vanaf 20.000 euro investering

De subsidieregeling van de provincie Noord-Brabant voor maatregelen die zijn gericht op precisiebemesting, geldt alleen als het de (subsidiabele) investering meer is dan 20.000 euro. Daarover wordt 40 procent subsidie verleend. De aanvraag moet ingediend worden tussen 2 november en 11 december 2015. Loonwerkbedrijven zijn uitgesloten van de regeling.

De subsidiepot voor precisiebemesting in Brabant bevat 4 miljoen euro, in het kader van het Europese Plattelandsontwikelingsprogramma (POP3). Voor subsidie komen in onder andere in aanmerking (onderstaand gericht op tuinbouw, daarnaast zijn er subsidiabele onderwerpen voor de teelt van mais en veehouderij):

  • het laten maken van bodemkaarten waarbij tenminste de variatie in organische stof, zuurgraad, geleidbaarheid en het reliëf in beeld worden gebracht (bijvoorbeeld met de Verisscan).
  • het maken van digitale kaarten van de percelen waarop te zien is welke plekken minder stikstof nodig hebben
  • systemen voor het toedienen van vloeibare stikstofhoudende vloeistoffen. Dat moet emissiearm gebeuren, in de juiste dosering en zonder overlapping.
  • systemen voor de dosering van vloeibare meststoffen via druppelslangen.

Het maximale subsidiebedrag per aanvrager is 40.000 euro. Of een project in aanmerking komt voor subsidie, is ook afhankelijk van een aantal selectiecriteria: als de subsidiepot wordt overschreven wordt daar in de verdeling van het beschikbare geld naar gekeken. De toekenning van de subsidie wordt uiterlijk 14 maart 2016 gemeld.

Deze en andere details werden afgelopen maandag toegelicht tijdens een bijeenkomst op het provinciehuis in Den Bosch. Hier werd ook duidelijk dat de aanvraag voor de subsidie digitaal moet gebeuren via www.stimulus.nl. en dat de regeling uitsluitend geldt voor land- en tuinbouwers. Loonbedrijven zijn uitgesloten, behalve als het bedrijf ook een landbouwbedrijf is, met een aparte fiscale boekhouding. De subsidie komt dan ten goede aan het  landbouwonderdeel.

Veel administratie

Vanuit de zaal werd de hoogte van de sub ideale investering van tenminste 20.000 euro als bezwaar aangevoerd. Veel bedrijven die in precisiebemesting willen investeren, blijven onder dit bedrag, zo werd aangevoerd.

Volgens Martha Panachuck van Stimulus projectmanagement (een uitvoeringsorganisatie van de Provincie Noord-Brabant) is dit te ondervangen door het aangaan van samenwerkingsverbanden door bedrijven met kleinere investeringsbedragen. Zo'n groep moet een penvoerder aanwijzen, die de administratie vanwege de subsidieaanvraag voert. Deze persoon moet er ook voor zorgen dat alle deelnemers hun voor de subsidie vereiste bedrijfsgegevens inleveren. Dit blijkt een constructie waarvoor niet iedereen even warm loopt, werd tijdens de bijeenkomst duidelijk. Verplichte bijlagen zijn onder andere een verklaring waaruit blijkt dat het bedrijf niet financiële moeilijkheden verkeert, een MKB-verklaring, een recent opgemaakte jaarrekening (of recente fiscale opgave) en een onderbouwing van de oppervlakte.

Meer voorlichting

Er volgen er nog twee voorlichtingsbijeenkomsten: op 30 oktober, bij Toon van der Heijden, Blake Beemd 14 in Soerendonk, en op 2 november bij Maatschap Burgers, Bloemendaalse Zeedijk 41, Zevenbergschenhoek. Beide keren aanvang 13.30 uur. Aanmelden is verplicht.

Of registreer je om te kunnen reageren.