Home

Nieuws

Kabinet heeft meer tijd nodig voor beleid klimaat en land- en tuinbouw

Het kabinet heeft meer tijd nodig om te beoordelen op welke manier de land en tuinbouw moeten bijdragen aan de klimaatmaatregelen. De Tweede Kamer heeft woensdag 5 september besloten het kabinet die tijd te geven.

D66‘er Tjeerd de Groot stelde woensdag voor om het debat dat voor volgende week gepland was, uit te stellen. Waarschijnlijk bespreekt de Tweede Kamer de voorstellen van de landbouwtafel onder voorzitterschap van Pieter van Geel en de reactie van het kabinet daarop half oktober.

Wachten op beoordeling van plannen

Het kabinet wacht op de beoordeling van het Planbureau voor de Leefomgeving van de plannen. De landbouwtafel staat voor de taak om in 2030 de uitstoot van broeikasgassen te verminderen met 3,5 Megaton CO2.

De voorstellen die daarvoor gedaan zijn komen neer op een vermindering van de uitstoot door de warme sanering van de varkenshouderij, technische maatregelen met voer, mestopslag en bemesting, slimmer landgebruik en vernatting van veenweidegebieden, aanpassing van de bouwplannen waardoor percelen langer groen worden gehouden en aanpassingen in het energiegebruik in de land- en tuinbouw.

Debat niet te lang uitstellen

Een van de prangende vragen is of het mogelijk is de verplichtingen die voortvloeien uit het Parijse Klimaatakkoord te vervullen zonder inkrimping van de veestapel.

De Kamer wil het debat over de klimaatmaatregelen niet te lang uitstellen, omdat daarbij ook vragen aan de orden komen die betrekking hebben op de droogte van de afgelopen maanden. VVD'er Helma Lodders zegt dat de discussie over de droogtemaatregelen niet kan wachten tot het eind van het jaar.

Pieter van Geel heeft bij de presentatie van de resultaten van de door hem voorgezeten landbouw-klimaattafel gezegd dat een omslag van de land- en tuinbouw nodig is, waarbij grondgebondenheid in de melkveehouderij, het sluiten van kringlopen en de productie binnen de milieugebruiksruimte centraal moeten staan.

Of registreer je om te kunnen reageren.