Home

Nieuws

‘Glastuinbouw halveert CO2 in 2030’

De glastuinbouw verwacht de CO2 uitstoot in 2030 meer dan te hebben gehalveerd tot 2,2 megaton. Daar staat tegenover dat de kassen tegen die tijd 3,5 miljard kilowattuur extra aan externe stroom nodig zullen hebben.

Dat is te lezen in de laatste versie van de inputnotitie van Glastuinbouw Nederland. Het komende half jaar wil de sectororganisatie afspraken maken over de vorming van een Transitiecollege Kas Als Energiebron, dat verantwoordelijk wordt voor het halen van het CO2 doel.

Grote bedrijven uit EU-ETS

Belangrijk onderdeel daarvan is het continueren van het huidige CO2-sectorsysteem. Uiterlijk 1 januari 2021 zouden ook alle grote Nederlandse glastuinbouwbedrijven moeten meedoen, die nu nog in het Europese EU-ETS zitten. “Hiertoe spannen partijen zich in voor een opt-out uit het EU-ETS voor de glastuinbouwbedrijven die nog onder het Europese emissiehandelssysteem vallen”, aldus Glastuinbouw Nederland.

De Rotterdamse haven levert nu CO2 aan de kassen, maar gaat misschien makkelijker CO2 ondergronds opslaan. - Foto: Roel Dijkstra
De Rotterdamse haven levert nu CO2 aan de kassen, maar gaat misschien makkelijker CO2 ondergronds opslaan. - Foto: Roel Dijkstra

CO2 ruimte per bedrijf

Een aanvulling op het sectorsysteem met een individualisering van CO2-emissieruimtes, bedrijfsnormering, CO2-maatlat of marktprikkels wordt door Glastuinbouw Nederland in samenwerking met LNV onderzocht, oppert de notitie. Die samenwerking zou moeten vallen onder het al 10 jaar lopende programma Kas Als Energiebron (KAE), dat tot 2030 verlengd zou moeten worden. De sectororganisatie gaat er van uit dat over de recentelijk aangevraagde Verbindend Verklaring voor de private financiering van KAE binnen dezelfde termijn van 6 maanden duidelijkheid zal zijn.

Meer vraag naar externe stroom

Door afbouw van gasgestookte wkk’s zullen glastuinders steeds minder elektriciteit opwekken. Daar staat tegenover dat de bedrijven juist steeds meer stroom nodig zullen hebben, onder meer voor het laten draaien van warmtepompen, power to heat en voor de in omvang toenemende belichte teelten.

De levering aan het net door de glastuinbouw zal dalen van 5 naar 1 miljard kWh in 2030. De vraag naar stroom zal juist stijgen met 3,5 miljard kWh in 2030.

Greenport stelt gebiedsvisies op

Omdat niet in alle regio’s in Nederland evenveel aardwarmte of restwarmte beschikbaar is, zal een gebiedsgerichte aanpak nodig zijn. Daarvoor zal Greenport Nederland uiterlijk 1 januari 2021 voor alle regio’s met kassen gebiedsvisies hebben opgesteld. In die gebiedsvisies moet ook duidelijk worden hoe glastuinders in een fossielvrije kas aan CO2 voor de plantengroei komen. Daarvoor zal jaarlijks 2 Mton CO2 nodig zijn. Ter vergelijking: OCAP levert nu vanuit het Rotterdamse havengebied een kwart van die hoeveelheid aan de glastuinbouw in Westland en Oostland.

CO2 verdwijnt in ondergrondse opslag

Een specifiek aandachtspunt daarbij is de mogelijke ontwikkeling van koolstofopslag onder de grond (CCS). De zorg is dat CO2 die nu nog geleverd wordt aan de glastuinbouw bij invoering van CCS bestemd zal worden voor opslag en niet langer beschikbaar is voor de sector. Dit zou een grote onzekerheid en rem betekenen op de energietransitie. Ook hierover (én over een betere leveringszekerheid dan nu bij OCAP) wil de sector binnen zes maanden helderheid.

Lees hier de gehele inputnotitie.

Of registreer je om te kunnen reageren.