Home

Nieuws

Zonder nieuwe cao werkt oude gewoon door

Ook nu de twee tuinbouw-cao's zijn verlopen en niet verlengd, moeten werkgevers zich voor oude werknemers toch aan de oude cao-bepalingen blijven houden. En voor nieuwe ook, vanwege de regel 'gelijk loon voor gelijk werk'.

De looptijd van de cao Open Teelten is op 30 juni 2015 geëindigd en van de cao Glastuinbouw op 1 juli 2015. De algemeen verbindend verklaring (AVV) van deze cao's is niet meer van toepassing nu de looptijd is verstreken. Zolang er geen nieuwe cao is afgesloten is er sprake van een cao-loze periode. Wat gebeurt er dan met de arbeidsvoorwaarden van werknemers?

Voor bestaande werknemers blijven de arbeidsvoorwaarden uit de oude cao van kracht. Wanneer een werknemer is aangenomen toen er een geldende cao was, dan blijven de arbeidsvoorwaarden uit de cao gelden totdat er een nieuwe cao is afgesloten. De cao maakt dan namelijk deel uit van de individuele arbeidsovereenkomst. Dit wordt ook wel nawerking van een cao genoemd: de bepalingen uit de cao blijven gelden na de einddatum van de cao. Denk hierbij aan de bepalingen over het loon, toeslagen, vergoedingen, vakantie, verlof en ziekte.

De verplichting om deel te nemen en premies te betalen aan het Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw (BPL) blijft ook van kracht in de cao-loze periode. De pensioenopbouw van medewerkers loopt gewoon door. Dit geldt ook voor de premiebetaling aan Colland Arbeidsmarkt.

Ketenbepaling

Per 1 juli 2015 geldt de nieuwe ketenbepaling uit de Wet Werk en Zekerheid, waardoor er maximaal drie contracten binnen een maximale periode van twee jaar kunnen worden overeengekomen. De keten wordt doorbroken door een tussenpoos van ten minste 6 maanden. Het is dus niet meer mogelijk om de keten van contracten te doorbreken met een tussenpoos van minimaal 31 dagen zoals is opgenomen in artikel 9 van de cao Open Teelten en Glastuinbouw.

Nieuwe werknemers

In een cao-loze periode is het bij nieuwe werknemers mogelijk om op individueel niveau afspraken te maken over de arbeidsvoorwaarden, zonder hierbij rekening te houden met de cao. In dat geval geldt het wettelijk kader als ondergrens (zoals het wettelijk minimumloon en twintig vakantiedagen per jaar). Hierbij dient echter rekening te worden gehouden met het uitgangspunt van gelijk loon voor gelijk werk. U dient er voor te waken dat u nieuwe werknemers ongelijk behandeld ten opzichte van werknemers die al in dienst waren. De nieuwe werknemer mag bijvoorbeeld niet beloond worden op basis van het wettelijk minimumloon als een collega met een vergelijkbare functie in een hogere loonschaal is ingedeeld. Ook kunnen grote verschillen tussen de arbeidsvoorwaarden van werknemers leiden tot onrust op het bedrijf.

Terugwerkende kracht

Daarnaast is er het aandachtspunt dat een eventuele nieuwe cao met terugwerkende kracht kan worden afgesloten. Wanneer u besluit om bij nieuwe werknemers af te wijken van de cao, kunt u dus te maken krijgen met de situatie waarbij u met terugwerkende kracht correcties moet uitvoeren.

Wanneer de cao met terugwerkende kracht wordt afgesloten, maar u werkt met tijdelijke werknemers van wie het dienstverband is beëindigd voordat de nieuwe cao van kracht wordt, dan geldt deze terugwerkende kracht niet.

 

Seniorenregeling Glastuinbouw, Mobiliteitscentum en KasGroeit: deelname blijft mogelijk

Per 1 juli 2015 is de seniorenregeling in de cao Glastuinbouw ingevoerd. Ook in de cao-loze periode is het voor werknemers in de glastuinbouw vanaf de leeftijd van 62 jaar mogelijk om deel te nemen aan deze regeling. Ook de bemiddeling van ontslagen en met ontslag bedreigde werknemers naar functies in de glastuinbouw door het Mobiliteitscentrum Glastuinbouw gaat gewoon door. Dit geldt tevens voor de activiteiten van KasGroeit op het gebied van leren en ontwikkelen.

De Werkgeverslijn land- en tuinbouw heeft model arbeidsovereenkomsten opgesteld, die werkgevers kunnen gebruiken. Deze zijn gebaseerd op de 'oude' cao's. Echter u kunt deze modellen gewoon blijven gebruiken.

Of registreer je om te kunnen reageren.