Home

Nieuws

PBL: nutriëntenbelasting van water moet lager om KRW-doelen te halen

De maatregelen in de nieuwe plannen voor de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) zijn in veel wateren onvoldoende om de ecologische einddoelen te halen.

Dat blijkt uit een ex-ante evaluatie van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Om de doelen te bereiken, moet vooral de belasting met nutriënten vanuit de landbouw verder worden teruggedrongen, aldus het PBL.

De KRW richt zich op het verbeteren van de ecologische kwaliteit van watersystemen, waarbij lidstaten iedere zes jaar per stroomgebied plannen maken om deze doelen te bereiken.

In 2013 werd slechts bij 5 procent van de regionale wateren de doelen bereikt. Uit de studie van het PBL blijkt dat dit in 2027 bij 15 procent van de gebieden het geval is.

Voor elk watersysteem waar de doelen niet worden gehaald, moet Nederland kiezen: inzetten van extra maatregelen of verlaging van de doelen. Mocht Nederland ervoor kiezen de doelen voor een aantal wateren binnen de KRW te verlagen, dan is een uitgebreide verantwoordingsprocedure richting de Europese Commissie vereist.

Als er voor extra maatregelen wordt gekozen, moet vooral gericht worden op het verder verminderen van de belasting met nutriënten uit de landbouw. Daarnaast zijn inrichting en beheermaatregelen van belang. "Overheden zullen daarom samen met land- en tuinbouworganisaties en andere betrokken partijen moeten zoeken naar de meest effectieve maatregelen. Regie van het Rijk is hierbij nodig omdat ingrepen op een bepaalde plaats de mogelijkheden elders kunnen beperken of juist vergroten. Bovendien moet het Rijk verantwoording afleggen aan de Europese Commissie", aldus het PBL.

Maatregelen in de landbouw kunnen worden opgepakt in samenhang met het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer. "Voor de financiering kunnen ook de beschikbare gelden uit het Plattelandsontwikkelingsprogramma van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) worden gebruikt. Om het invoeren van de maatregelen te stimuleren zou verder een meer directe koppeling tussen waterschapsheffing en milieuverontreiniging, bijvoorbeeld in de vorm van een bonus-malusregeling, kunnen helpen", stelt het PBL voor.

Of registreer je om te kunnen reageren.