Home

Nieuws laatste update:18 aug 2014

Kabinetsmaatregelen Rusland-crisis op een rij

In aanvulling op Europese maatregelen om de effecten van de Russische boycot voor individuele bedrijven en sectoren te verzachten, en waarover naar verwachting komende week beslist wordt, heeft het Nederlandse kabinet besloten een aantal nationale maatregelen te nemen.

Minister Kamp en staatsecretaris Dijksma stuurden hierover vanmiddag een brief naar de kamer, waarin de –nieuwe en bestaande- opties uiteen worden gezet. De belangrijkste maatregelen op en rij.

Werktijdverkorting

Werkgevers die te maken krijgen met een plotselinge vraaguitval die niet tot het normale ondernemersrisico behoort, kunnen een beroep doen op de bestaande werktijdverkortingsregeling (wtv-regeling).  Werkgevers die als gevolg van de Russische sancties met een abrupte vermindering van de bedrijvigheid worden geconfronteerd en als gevolg daarvan ten minste 20% van de beschikbare arbeidscapaciteit per week niet kunnen benutten, kunnen tijdelijk worden vrijgesteld van het verbod op werktijdverkorting. Bedrijven kunnen hiertoe een aanvraag indienen. In de ogen van het kabinet is sprake van buitengewone omstandigheden die in redelijkheid niet tot het normale ondernemersrisico kunnen worden gerekend. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zal deze regeling hiervoor openstellen. De wtv-regeling vereist daarnaast dat de periode van minder gewerkte uren maximaal 24 weken aanhoudt. Bedrijven die een aanvraag indienen moeten dus aannemelijk maken dat zij zich binnen afzienbare tijd zullen kunnen aanpassen aan de nieuwe omstandigheden.

Fiscale tegemoetkomingen

De liquiditeitsruimte van bedrijven kan tijdelijk verbeterd worden door gebruik te maken van het bestaande instrumentarium in de fiscale sfeer. Voorlopige aanslagen in de winstsfeer kunnen verlaagd worden indien de winstverwachting wegens de boycot naar beneden moet worden bijgesteld. Bovendien heeft de Belastingdienst aangegeven dat de boycot geldt als een "externe oorzaak" waarvoor levensvatbare bedrijven uitstel van betalingen van te betalen belastingen kunnen krijgen. Dit betreft individueel maatwerk, waarin de Belastingdienst coulant zal zijn. ·

Garantstelling werkkapitaal Naar aanleiding van de financieel-economische crisis en de EHEC-crisis, heeft de overheid destijds in overleg met de banken tijdelijk een garantstelling werkkapitaal ingevoerd. Het kabinet verkent of een openstelling van deze regeling een bijdrage kan leveren aan de oplossing van de problematiek en zo ja, onder welke voorwaarden. Hiervoor is goedkeuring van de Europese Commissie nodig.

Daarnaast kunnen bedrijven gebruik maken van bestaande garantie- en borgstellingsregelingen. Daarbij geldt dat, als gevolg van het Europese staatssteunkader, in deze regelingen onderscheid wordt gemaakt tussen de agrarische en de niet-agrarische sectoren.

Garantie ondernemingsfinanciering

Ondernemers die krediet willen aantrekken van banken kunnen, onder voorwaarden, gebruik maken van de bestaande regeling garantie ondernemingsfinanciering (GO). Door de GO krijgen banken een 50% staatsgarantie op (middel)grote regelingen leningen tussen € 1,5 miljoen en € 150 miljoen. De garantie verlaagt het risico voor banken bij het verstrekken van krediet en ondersteunt de ondernemer als in een overbruggingsperiode sprake is van omzetverlies of niet kunnen voldoen aan lopende verplichtingen, maar voor een langere termijn wel sprake is van voldoende rentabiliteit. Naar verwachting zal de GO met name ondersteuning bieden aan ondernemers in de logistiek en groothandel.

Borgstelling MKB-kredieten

Bij de bestaande regeling Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) staat de overheid borg tot voor € 1,5 miljoen aan bedrijfsfinanciering. De regeling geldt voor bedrijven tot 250 werknemers met een maximale jaaromzet van € 50 miljoen. De overheid staat borg voor dat deel van de lening waarover geen zekerheden geboden kunnen worden. Voor de gedupeerde ondernemers met omzetverlies die opzoek zijn naar (tijdelijk) krediet om hun onderneming voort te zetten is deze regeling inzetbaar.

Of registreer je om te kunnen reageren.