Home

Nieuws

Asscher verscherpt ketenaansprakelijkheid

Wanneer een uitzendbureau de uitzendkrachten die het op een tuinbouwbedrijf niet volgens de cao uitbetaalt, dan wordt de tuinder daarvoor mede-verantwoordelijk. Daartoe wil minister Asscher van SZW de Wet ketenaansprakelijkheid uitbreiden.

Dat is een van de troeven in de strijd van het Kabinet tegen ontduiking van Nederlandse arbeidsvoorwaarden, onder meer met de zogeheten schijnconstructies door het verlonen van buitenlandse arbeidskrachten in het land van herkomst. Een jaar geleden ontstond er in de tuinbouw ophef over dit soort constructies, die door bureaus werden ingezet om arbeid te kunnen aanbieden tegen prijzen die onder de cao doorgaat.

Per 1 november is een speciaal team van nu nog 15 inspecteurs van de Inspectie SZW van start gegaan, die bonden en werkgevers helpen met het handhaven van de cao-regels. Het plan van het kabinet is om civielrechtelijke ketenaansprakelijkheid voor betaling van het cao-loon in te voeren, voor alle sectoren, zodat ook bij aanneming van werk de hoofdaannemer of bij opdrachtovereenkomst de opdrachtgever kan worden aangesproken op de loonbetaling aan betrokken werknemers. De werknemer of uitzendkracht krijgt de mogelijkheid om andere partijen (schakels) in de keten aan te spreken op betaling van het loon. Hiermee worden partijen in de keten hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van het cao-loon.

Nu kan een inlener van arbeidskrachten volgens de Wet ketenaansprakelijkheid alleen tot de hoogte van het wettelijk minimumloon aansprakelijk worden gesteld, wanneer de een uitzendbureau of loonbedrijf of andersoortige aannemer van werk in gebreke blijft. Naast die civielrechtelijke aanpak wil Asscher zijn inspecteurs ook een bestuursrechtelijke boete kunnen laten opleggen.

Om tuinders en andere inleners die van goede wil zijn niet met hoge risico's op te zadelen werkt Asscher aan een vrijwaring. Nu is het ook al zo dat wie werkt met een gecertificeerd uitzendbureau gevrijwaard is van aansprakelijkheid. Asscher toonde echter al eerder dit jaar zijn twijfels bij de werking van de huidige certificering. Over de vormgeving van de nieuwe vrijwaring en certificering is hij in overleg plaats met sociale partners.

De maatregelen die Asscher in de loop van 2014 wettelijk wil doorvoeren moeten het kabinet 100 miljoen euro opleveren. dat geld loopt de Nederlandse overheid nu mis doordat werkgevers zich nu op semi-legale wijze onttrekken aan het betalen van belasting en sociale premies.

Of registreer je om te kunnen reageren.