Fruitteelt

Achtergrond

Meer focus op precisielandbouw fruitteelt

De Nationale Proeftuin Precisielandbouw breidt opnieuw uit met 6 nieuwe toepassingen. De robot doet zijn intrede in het project. Bloembollentelers, fruittelers en vollegrondgroentetelers maken kans op gratis onafhankelijk advies vanuit Wageningen om hun bedrijf te innoveren.

De Nationale Proeftuin Precisielandbouw (NPPL) wordt uitgebreid met precisietoepassingen in de fruitteelt. Volgend jaar krijgen 6 extra deelnemers onder NPPL-vlag experthulp bij de implementatie van nieuw precisietechnieken op hun bedrijven. In 2018 en 2019 startten al akkerbouwers, groentetelers en veehouders op. Nu komen er dus ook fruitteelttoepassingen bij.

In het oog springend wordt de praktijkintroductie van de robot in open teelten. De techniek is ver gevorderd en volgens experts zijn met bestaande robotplatforms al praktijktoepassingen mogelijk. Overigens zijn er ook vragen over het kostenplaatje van de robot.

Het robotplatform kan wat techniek betretf volgens experts doorbreken. NPPL wil het apparaat een impuls geven. - Foto: Koos Groenewold
Het robotplatform kan wat techniek betretf volgens experts doorbreken. NPPL wil het apparaat een impuls geven. - Foto: Koos Groenewold

NPPL: wat is dat ook alweer?

Het project Nationale Proeftuin Precisielandbouw – kortweg NPPL – helpt boeren, tuinders en fruittelers verder met precisielandbouw en aanverwante verduurzaming. Het doel van het 4 jaar durende project is om de telers aan meer rendement te helpen, de milieubelasting te verlagen en de voedselveiligheid te verhogen. Akkerbouwers en melkveehouders krijgen hulp van Wageningse experts om op hun bedrijven concreet aan de slag te gaan met toepassingen van precisielandbouw. Het gaat ook voor 2020 om in aanleg praktijkrijpe precisietoepassingen. Begin 2018 startte NPPL met 6 deelnemers. In 2019 kwamen er daar 6 bij. In 2020 komen er opnieuw 6 bij. Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) financiert het project, Wageningen University & Research voert het uit. Via proeftuinprecisielandbouw.nl, events en de landbouwbladen kunnen andere boeren leren van wat er bij NPPL-deelnemers gebeurt.

Voor milieu en voor portemonnee boer

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) wil agrariërs stimuleren met precisietechnieken aan de slag te gaan. Doel: de milieubelasting door de landbouw verminderen en vergroting van de voedselveiligheid, minder residu, betere bodems en meer natuur-inclusiviteit/biodiversiteit. Dit alles passend binnen het concept van kringlooplandbouw. De verwachting daarbij is ook dat precisie per saldo goed uit kan pakken voor de portemonnee van de boer.

Wat ook nog aan de orde is, is dat precisielandbouw kan helpen te tonen aan de samenleving hoe zorgvuldig in de open teelten wordt omgegaan met productiemiddelen, en dat er aandacht is voor natuur en milieu. Misschien moeilijk te kwantificeren, maar erg belangrijk voor de verankering van de landbouw in de Nederlandse samenleving. “Die zorgvuldigheid”, zo redeneert NPPL-projectleider Corné Kempenaar van Wageningen University & Research WUR, “helpt ondernemers aan de zogenoemde licence to produce.”

Schrijf je in

Iedere akkerbouwer, vollegrondsgroenteteler, fruittteler of melkveehouder die vooruit wil met precisietechniek kan zich aanmelden voor NPPL 2020. Belangrijk is dat je vooruit wil met de nieuwste technieken, daarin zonodig wil investeren én – héél belangrijk – dat je je ervaringen wil delen met collega‘s. De aanmeldtermijn eindigt op vrijdag 25 oktober. Schrijf je nu in!

Experthulp uit Wageningen

Tegelijkertijd is ook duidelijk dat het gros van de boeren de kat uit de boom kijkt als het gaat om de adoptie van precisielandbouw. Dat komt door de complexiteit van de technieken. Het blijkt dat het niet zo eenvoudig is die op een soepele manier te integreren in de bedrijfsvoering. NPPL-deelnemers van 2018 en 2019 stuitten regelmatig op problemen met connectiviteit, die ze op eigen houtje niet hadden kunnen oplossen.

Een tweede grote belemmering is de ‘asymmetrie in kosten en baten’. De kosten van precisielandbouwtoepassingen komen voor rekening van de boer, terwijl de baten onzeker zijn, of terecht komen bij leveranciers en adviseurs.

NPPL pakt beide kwesties bij de kop. De Wageningse experts helpen boeren met precisietechnieken op gang. Daarbij worden dan ook de kosten en opbrengsten van de nieuwe technieken nauwkeurig bekeken om antwoorden te kunnen geven op de rendabiliteitsvraag.

Ervaringen delen met collega‘s

NPPL werkt met voorbeeldbedrijven verspreid over Nederland. Voor de deelnemers betekent dit, dat ze rolmodellen moeten zijn waaraan andere bedrijven zich kunnen spiegelen en die daarvan kunnen leren. NPPL zoekt dus niet de absolute voorhoede, maar wel boeren uit de voorhoede van het peloton of mensen die daarbij willen horen.

Dat betekent dat deelnemers aan NPPL ook naar buiten willen treden, ze moeten hun ervaringen willen delen met collega‘s.

Transparantie en onafhankelijk advies zijn belangrijk binnen het NPPL-project. Ervaringen met de precisietoepassingen op de praktijkbedrijven moeten naar buiten worden gebracht. Om uiteindelijk verder te komen in de richting van een economische, ecologische en duurzame landbouw en meer voedselveiligheid, is het nuttig te weten wat werkt, maar ook wat niet, of nog niet werkt, of wat beter kan.

 


 

Toepassing:

Adviezen voor beregening, druppel-irrigatie/-fertigatie en peilgestuurde drainage op basis van actuele, nauwkeurige overzichten op computer, tablet of smartphone van de bodemvochtbeschikbaarheid van percelen. Adviessystemen bieden steeds meer mogelijkheden door het steeds makkelijker beschikbaar komen van open-data over bodem en weer, en door innovaties op het gebied van bodemsensoren, weerstations, connectiviteit, Internet of Things, zowel voor irrigatie via haspel- als via druppelslangensystemen.

Beregening op maat, hier via druppelirrigatie, geeft controle over het juiste moment (niet te laat) van beregening. Het werkt een efficiënt gebruik water in de hand. - Foto: Jan Willem Schouten
Beregening op maat, hier via druppelirrigatie, geeft controle over het juiste moment (niet te laat) van beregening. Het werkt een efficiënt gebruik water in de hand. - Foto: Jan Willem Schouten

Voordeel voor de teler:

 

 1. Efficiënt watergebruik;
 2. Reële kans op hogere opbrengst en kwaliteit in alle open teelten.

 

Voordeel voor milieu:

 

 1. Minder onttrekking van water;
 2. Betere nutriëntenbenutting;
 3. Lager energieverbruik.

 

Status:

Onderdelen en systemen zijn praktijkrijp.

Waarom nog weinig toegepast:

 

 1. Onbekendheid met de mogelijkheden;
 2. Kosten/batenverhouding onvoldoende inzichtelijk;
 3. Beperkte mogelijkheden om te variëren binnen het perceel.

 

Dit biedt NPPL:

Telers die met deze toepassing aan de slag gaan krijgen een ondersteuning bij de keuzes van onderdelen, systemen en uitvoering ervan tijdens het seizoen. Ondanks nieuwe technieken is nog steeds enig maatwerk nodig.

 


 

Toepassing:

Bladgroen in het spuitvlak met sensoren in kaart brengen en de bespuiting hierop afstemmen. Ook bodem- en klimaatdata worden gebruikt om inzet van middelen tegen ziekten en plagen beter te sturen, en plaatsspecifiek uit te voeren. Op het gebied van sensoren, beslisregels en toedieningstechniek valt er veel te kiezen. Enkele moderne machines combineren sensoren, stuursystemen en boom-dop-configuratie in praktijkrijpe systemen voor biomassa-afhankelijk doseren.

Foto: Wouter van Teeffelen
Foto: Wouter van Teeffelen

Voordeel voor de teler:

 

 1. Kans op saldovoordeel via opbrengst en kwaliteit;
 2. Minder inzet van middelen;
 3. Transparantie over middleleninzet.

 

Voordeel voor milieu:

Lagere milieubelasting.

Status:

Technieken zijn redelijk praktijkrijp (7 op een schaal van 1-10), aan het begin van marktintroductie.

Waarom nog weinig toegepast?:

 

 1. Onbekendheid met de mogelijkheden;
 2. Kosten/batenverhouding voor teler onvoldoende inzichtelijk;
 3. Complexe materie.

 

Dit biedt NPPL:

Telers die met deze toepassing aan de slag gaan in NPPL-verband krijgen een ondersteuning bij keuzes de juiste te bepalen variabelen en hoe die om te werken naar gericht spuitadvies. Nieuwe technieken vragen nog steeds enig maatwerk om perceelspecifiek de juiste data tijdig in handen te krijgen.

 


 

Toepassing:

Groei van gewassen geautomatiseerd volgen. Voorbeelden zijn Pluk & Track-systeem in Fruit, Grip op Gras in melkveehouderij, satelliet-gewasmonitoring, wel- en wee apps in akkerbouw en sensorsystemen op machines die gewasopbrengst en kwaliteit meten. Recent zijn er ook ‘sniffers’ op de markt die trekker- en machine-data toegankelijke en bruikbaar maken voor/door telers. Deze data-logger-systemen geven data over tijdinzet, bewerkte hectares, motordata (CANbus), en intensiteit van de plaatsspecifieke inzet van machines/as applied kaarten. De data zijn te gebruiken bij het verbeteren van gewasmanagement.

Sensor voorop maaier. Het is naast drones een van de vele mogelijkheden voor intensieve geautomatiseerde gewasmonitoring in open teelten. - Foto: Mark Pasveer
Sensor voorop maaier. Het is naast drones een van de vele mogelijkheden voor intensieve geautomatiseerde gewasmonitoring in open teelten. - Foto: Mark Pasveer

Voordeel voor de teler:

 

 1. Beter inzicht in gewasgroei en -opbrengst;
 2. Data waarmee transparantie vergroot kan worden;
 3. Data waarmee opbrengstverschillen verklaard kunnen worden en in toekomst beter gewasmanagement gedaan kan worden (resource use efficiency).

 

Voordeel voor milieu:

Resource use efficiency (optimalisatie van input en output).

Status:

Technieken zijn redelijk praktijkrijp, staat aan begin marktintroductie.

Waarom nog weinig toegepast?:

Integrale toepassing in bedrijfsverband vergt inspanningen. Twijfel over nut, en maatschappelijke voordelen niet scherp aan te geven.

Dit biedt NPPL:

Voor elke landbouwsector zijn er toepassingen mogelijk. Telers die met deze toepassing aan de slag gaan in NPPL-verband krijgen een ondersteuning bij technische keuzes en inzet op het bedrijf. Er wordt een specifieke toepassing gekozen waar de teler mee aan de slag gaat. Resultaten worden besproken.

 


 

Toepassing:

Bij deze toepassing gaat het om keuzes die de teler maakt met betrekking tot na-oogst grondbewerking en het inzaaien van een vanggewas/groenbemester in het najaar, en het in het voorjaar zaaien van het gewas in een zaaibed met minimale grondbewerking en relatief veel verse biomassa. Gewassen zijn suikerbieten en uien. De opties en ervaringen worden op een rij gezet en in overleg met de telers die zich aanmelden en gekozen worden, wordt een implementatieplan gemaakt. Het betreft meerdere activiteiten in een seizoen.

Precisiezaaien in een zaaibed met minimale grondbewerking en relatief veel biomassa. - Foto: Corné Kempenaar
Precisiezaaien in een zaaibed met minimale grondbewerking en relatief veel biomassa. - Foto: Corné Kempenaar

Voordeel voor de teler:

 

 1. Brandstofbesparing;
 2. Werken aan weerbaarder bodem en daardoor betere teelten.

 

Voordeel voor milieu:

De toepassing sluit goed aan bij kringlooplandbouw, onderdelen resource use efficiency en biodiversiteit.

Status:

Voldoende praktijkrijp (6 op schaal 1-10) en systemen staan aan begin van marktintroductie. Uitdaging inpassen in bedrijfsverband.

Waarom nog weinig toegepast?:

Moet nog uitkristalliseren in de boerenpraktijk. Hoe de grondbewerking-groenbemester-zaai het beste te doen, is nog zoeken.

Dit biedt NPPL:

Expert-ondersteuning om de perfectie van grondbewerking-groenbemester-bodemgezondheid-volgteelt werkelijk te realiseren.

 


 

Toepassing:

Bij deze toepassing gaat het de aanleg van gewasstroken en akkerranden binnen een perceel. Er kan al een en ander met meerdere gewassen per perceel in stroken van 20-30 meter breed binnen de huidige mechanisatie. Combinatie met kruidenrijke akkerrand. Bij smallere stroken is aangepaste mechanisatie waarschijnlijk nodig. Strokenteelt kan bovengronds verspreidende ziekten en plagen op niet-chemische wijze te remmen.

Strokenteelt, hier suikerbieten tussen gerst, kan de biodiversiteit bevorderen. Natuurlike vijanden vanuit gerst kunnen luizen in bieten aanpakken. - Foto: WUR
Strokenteelt, hier suikerbieten tussen gerst, kan de biodiversiteit bevorderen. Natuurlike vijanden vanuit gerst kunnen luizen in bieten aanpakken. - Foto: WUR

Voordeel voor de teler:

 

 1. Mindere plaagdruk door natuurlijke vijanden vanuit buurgewas, dus minder gewasbescherming nodig bij bovengronds verspreidende ziekten en plagen;
 2. Kans op hogere gewasopbrengsten;
 3. Nieuwe afzetmogelijkheden/kortere ketens.

 

Voordeel voor milieu:

 

 1. Minder gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. De toepassing sluit goed aan bij kringlooplandbouw, onderdelen resource use efficiency en biodiversiteit. Gevarieerder landschap.

 

Status:

Enige ervaring beschikbaar vanuit onderzoek en pilots, maar hoe het systeem zich onder de tucht van de boerenpraktijk (mechanisatie!) houdt is onduidelijk. Er is nog zeker geen optimaal plaatje voorhanden.

Waarom nog weinig toegepast?:

 

 1. Nieuw, staat haaks op de steeds grootschaliger monoculturen;
 2. Twijfel aan praktische uitvoerbaarheid met huidige mechanisatie.

 

Dit biedt NPPL:

Ook hier geldt dat er een implementatieplan met de teler gemaakt wordt op basis van kennis en ervaring die er is bij de experts en de mogelijkheden die het bedrijf heeft.

 


 

Toepassing:

Inzet van robotplatforms in de praktijk van de open teelten. Het gaat hier om machinedragers die autonoom over een akker kunnen navigeren en teeltmaatregelen kunnen uitvoeren. Op dit moment is een aantal robotplatforms op de markt. Variërend in grootte tussen stevige gemotoriseerde skelter tot een kleine trekker waaraan een machine met werkbreedte van enkele meters gehangen kan worden. Op deze platforms kunnen implements/machines geplaatst worden, denk aan sensorgestuurde mechanische onkruidbestrijding, een systeem voor selectief toedienen van gewasbeschermingsmiddelen of meststoffen, of een kleine zaaimachine voor precisiezaai. Zo zijn er concreet enkele opties/toepassingen te kiezen voor onkruidbestrijding in met precisietechniek gezaaide gewassen en bestrijding van aardappelopslag. De toepassingen dragen bij aan de ontwikkeling van strokenteelt en kringlooplandbouw via preciezer gewasmanagement.

Robotplatforms als de Robotti vormen de basis voor onder andere autonoom wieden, schoffelen, spuiten, monitoren. - Foto: Koos Groenewold
Robotplatforms als de Robotti vormen de basis voor onder andere autonoom wieden, schoffelen, spuiten, monitoren. - Foto: Koos Groenewold

Voordeel voor de teler:

 

 1. Minder (hand)werk, in eerste instantie met name in biologische teelten;
 2. Minder bodemdruk.

 

Voordeel voor milieu:

 

 1. Minder inzet van chemisch/synthetische gewasbeschermingsmiddelen;
 2. Mogelijkheden om te sturen op meer biodiversiteit.

 

Status:

De techniek is ver genoeg voor toepassing in de praktijk. Volgens experts zijn met bestaande robotplatforms al praktijktoepassingen mogelijk .

Waarom nog weinig toegepast?:

 

 1. Twijfel aan of mechanische of chemische onkruidbestrijding al echt werkt;
 2. Kostenplaatje van robot versus handwerk onbekend (robot is duur, capaciteit beperkt, bedrijfszekerheid).

 

Dit biedt NPPL:

De opties en ervaringen met robotplatforms in akkerbouwmatige teelten worden op een rij gezet. In overleg met de NPPL-deelnemer(s) wordt een keuze en een implementatieplan gemaakt. Toeleverancier van platform wordt betrokken als keuze op zijn of haar platform valt.

Meepraten over precisielandbouw? Word lid van de Facebook-groep van NPPL.

Of registreer je om te kunnen reageren.