Home

Achtergrond

Er kan geld komen als droogte een ramp wordt

Met het uitblijven van regen wordt de vraag nijpend: kan de overheid boeren en tuinders tegemoet komen? En zo ja hoe?

De vraag of er steun komt van de rijksoverheid, hangt vooral ook samen met politieke wil. De ervaringen uit het verleden (hagel- en regenschade in Zuid- en Oost-Nederland) laten zien dat de overheid heel terughoudend is.

De rijksoverheid kent wel regelingen waarbij de overheid in de bres springt in situaties waar de burger te maken krijgt met schades als gevolg van natuurrampen of andere extreme situaties.

Weersverzekering

In essentie komt het er echter steeds op neer: is schade verzekerbaar? Droogteschade is in het algemeen verzekerbaar via de brede weersverzekering. Bij verzekeraars zijn de eerste schademeldingen inmiddels binnengekomen, nu het neerslagtekort is gestegen tot boven de 250 millimeter.

Artikel gaat verder onder de tweet.

Schaderegeling via overheid

Als de droogte zo ernstig wordt dat leven en gezondheid van veel mensen, milieu of grote materiële belangen in ernstige mate worden geschaad of bedreigd, dan kan de overheid besluiten een schaderegeling in te stellen op basis van de Wet Tegemoetkoming Schade bij Rampen en Zware Ongevallen (WTS). Dit scenario ligt in de kast, maar staat nog lang niet op het punt er uit te worden gehaald. Een schaderegeling op basis van de WTS is er echter alleen voor niet-verzekerbare schade. Het kabinet huldigt al sinds jaar en dag het standpunt dat ondernemers in principe zelf het risico dragen van extreme weersomstandigheden.

Steun aan boeren bij oogstverliezen als gevolg van natuurrampen is geen staatssteun

Geen hulp vanuit Brussel

De Europese Commissie is niet van plan extra droogtemaatregelen te nemen. Europees landbouwcommissaris Phil Hogan heeft lidstaten opgeroepen hun eigen steunmaatregelen in werking te stellen, als dat nodig mocht zijn. De Europese Unie kent uitzonderingssituaties voor het verbod op nationale staatssteun: steun aan boeren bij oogstverliezen als gevolg van natuurrampen is er een van.

Hogan heeft ook maatregelen genomen om de uitbetaling van directe steun aan boeren te versnellen. Daarnaast staat hij bij wijze van uitzondering toe dat vergroeningsstroken begraasd mogen worden of gemaaid om te dienen als veevoer.

Artikel gaat verder onder de tweet.

Waterverdeling Nederland

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit houdt de situatie in Nederland ondertussen in de gaten en is betrokken bij het overleg over de waterverdeling in Nederland. De Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling neemt in samenspraak met Rijkswaterstaat en waterschappen maatregelen om het beschikbare water zo lang mogelijk vast te houden. Daarnaast worden maatregelen genomen om schade door verzilting te voorkomen.

Of registreer je om te kunnen reageren.