Home

Achtergrond

Verkiezingen: effect maatregelen op land- en tuinbouw

CPB en PBL rekenen maatregelen voor land- en tuinbouw in verkiezingsprogramma’s door.

PVV, Partij voor de Dieren, 50PLUS hebben hun programma’s niet laten doorrekenen door CPB en PBL. CDA en SGP hebben hun programma niet door PBL laten doorrekenen.

VVD

• Stimuleren monomestvergisters (eenmalig € 150 miljoen).

• Bevorderen precisielandbouw.

• Effectiever agrarische natuurbeheer (€ 10 miljoen per jaar).

• Minder versnippering natuurgebieden; natuur op braakliggende terreinen; extra toezicht in natuur tegen stroperij en afvaldumping.

• SDE+-regeling gericht inzetten voor vergassing duurzame bio brandstoffen (€ 75 miljoen per jaar).

PvdA

• Stimuleren mestvergisting (€ 100 miljoen per jaar).

• Vernatting landbouwgronden (verhogen grondwaterpeil) om broeikasgasemmisssie te beperken.

• € 130 miljoen extra voor natuurnetwerk.

• Directe inkomenssteun verschuiven naar agrarisch natuurbeheer (€ 70 miljoen).

• Extra geld voor personeel NVWA, op te brengen uit opgelegd boetes.

SP

• Aanscherping mestgebruiksnormen; stikstofruimte niet voor landbouw, maar voor natuur benutten.

• Inkrimping veestapel (-20% tot 2030); verplichte weidegang.

• extra geld voor weidevogels (€ 30 miljoen per jaar).

• Buffer met duurzame landbouw rond Natura2000.

• Invoering belasting op bestrijdingsmiddelen, kunstmest.

• Afschaffing landbouwvrijstelling en afschaffen verlaagd tarief energiebelasting glastuinbouw.

CDA

• Extra geld voor energiebesparing en duurzame veehouderij.

• Extra geld voor innovatie in mkb.

• Extra geld voor topsectorenbeleid.

• Minder subsidies aan bedrijven.

• Extra geld voor krimpregio’s.

D66

• Extra geld voor natuur (€ 400 miljoen per jaar) en Ecologische Hoofdstructuur (€ 100 miljoen).

• Landbouwgrond vernatten (beperking grondbewerking en drooglegging, grondwaterpeil verhogen, omzetten van landbouwgrond naar natuur in veengebieden en gebruiksverandering van moerige veengronden).

• Belasting op bestrijdingsmiddelen en kunstmest.

• Afschaffing verlaagd tarief voor glastuinbouw in energiebelasting.

• Afschaffing landbouwvrijstelling.

ChristenUnie

• Geleidelijke verplichting monomestvergisting, met kostendekkende overheidssubsidie.

• Invoering stelsel fosfaatrechten, met behoud derogatie als doel.

• € 50 miljoen per jaar voor robuuste natuurbverbindingen, € 100 miljoen per jaar voor waterveiligheid in combinatie met natuurontwikkeling.

• Meer natte landbouw in veengebieden, regelgeving voor landgebruik die uitmondt in onderwaterdrainage en verhoging grondwaterpeil.

GroenLinks

• Afkopen en afromen van dierrechten, waardoor veestapel krimpt (varkens -40%, pluimvee -15 %, melkvee -30%). Dierrechten worden grondgebonden.

• Aanscherping mestgebruiksnormen.

• Verplichte mestvergisting voor mest die niet lokaal (<20 km) kan worden afgezet; geen subsidie sde+.>

• Verbod op megastallen, verplichte weidegang.

• Verbod op stunten met vlees, vlees en sierteeltproducten in hoog btw-tarief.

• € 460 miljoen per jaar extra voor realisering natuurnetwerk.

• Afschaffing vrijstelling overdrachtsbelasting cultuurgrond en landinrichting.

• Afschaffing verlaagd tarief voor de glastuinbouw in de energiebelasting.

• Afschaffing landbouwvrijstelling.

SGP

• extra geld voor NVWA om keuringstarieven te verlagen en capaciteit te vergroten

• extra geld voor bevordingering groen onderwijs

• herinvoering rode diesel

• verhoging btw voor voedingsmiddelen in horeca

Of registreer je om te kunnen reageren.