Home

Achtergrond laatste update:23 dec 2008

Certificatie Groen Label Kas fiks gewijzigd

Ruim negen maanden later dan gepland is half oktober het nieuwe certificatie-schema Groen Label Kas gepubliceerd. De inhoud is aangepast aan de laatste ontwikkelingen op het gebied van kassen. Daaruit blijkt dat die ontwikkelingen in de afgelopen drie jaar niet stil hebben gestaan. Integendeel, want de inhoud van het certificaat Groen Label Kas is namelijk fiks gewijzigd.door peter van lethvakblad voor de bloemisterij

Een uitgangspunt bij de criteria voor de certificatie
Groen Label Kas was dat maximaal 30 procent van nieuw te bouwen kassen aan die
criteria kon voldoen. In de afgelopen jaren is dit percentage fors overschreden.
In-middels is per half oktober een nieuwe certificatie van kracht. De
belangrijkste wijziging in de criteria voor deze nieuwe certificatie is dat de
gemiddelde stooklijn in januari niet meer bepalend is voor de zware of lichte
eisen. De termen ’lichte of zware stookteelt’ worden niet meer gebruikt. In
plaats daarvan spreekt het nieuwe certificeringsschema van energie-intensieve of
energie-extensieve teelten. De grens ligt bij een energieverbruik van 25 kubieke
meter per vierkante meter aardgas-equivalenten per jaar. Een teler dient dit aan
te tonen door het energiegebruik van het voorgaande jaar te laten controleren op
basis van facturen en metingen én de gegevens in het energiecertificaat.De
wijzigingen in de criteria gelden minimaal tot 1 januari 2009.

Slim ondernemerschap De aanpassing van de regeling
Groen Label Kas sluit aan bij de ontwikkelingen, vindt Herman Doctors van
Leeuwen, projectleider Groen Label Kas bij de Stichting Milieukeur. ‘‘Hoge
energieprijzen hebben telers doen investeren in energiebesparing. Hierdoor
hebben diverse telers met een zware stookteelt kans gezien in aanmerking te
komen voor de eisen van een lichte stookteelt. Desnoods door in januari iets
minder te stoken en daardoor enig productieverlies te accepteren. De
rentevoordelen en de fiscale voordelen van de Groen Label Kas compenseerden
meestal dit verlies. Dat is slim ondernemerschap, waar niks mis mee is. Wel is
het logisch dat het in de nieuwe eisen is rechtgezet.”In het nieuwe
certificatieschema worden de middelvoorschriften voor restwarmte en wkk omgezet
naar doelvoorschriften voor energie. De controle richt zich dan ook op het al
dan niet behalen van het resultaat en niet op de aanwezigheid van bepaalde
apparaten. De glasteler heeft zo meer vrijheid om te bepalen op welke manier hij
aan de normen wil voldoen. Wel moet hij dan goed de energie- stromen op
zijn bedrijf voor ogen hebben. Via deze opzet wordt het certificaat pas
afgegeven als de gegevens van een volledig teeltjaar bekend zijn.
Belangstellenden voor het certificaat ontkomen er dus niet aan om energie-meters
te plaatsen.Deze wijziging houdt onder meer in dat een wkk op het eigen
bedrijf op dezelfde manier wordt gehonoreerd als een wkk in een bv of cluster.
Laatstgenoemde constructies leverden in het oude schema meer punten op.
Gelijkschakeling is er ook voor restwarmte. De punten voor restwarmte van derden
vervallen. Restwarmte wordt nu meegerekend in de totale hoeveelheid duurzame
energie. Voor verdere wijzigingen zie kader ‘Eisen wkk en andere
criteria’.

Niet alleen gesloten kassenOp basis van de
concepteisen voor de nieuwe certificatie vreesden adviseurs dat alleen
(semi-)gesloten kassen in aanmerking zouden komen voor het Groen Label
Kas-certificaat. Doctors van Leeuwen vindt dat onzin: ‘‘Dat zou betekenen dat 30
procent van de nieuwe kassen gesloten kassen zijn. Deze ontwikkeling gaat snel,
maar ook weer niet zo snel. De criteria bieden ook voldoende
aanknopingspunten voor typen kassen die voor een deel gaan draaien op
biobrandstoffen. Een kas met een extensieve teelt die volledig draait op groene
stroom komt ervoor in aanmerking. Wat het laatste betreft geef ik
wel toe dat dat een extreem voorbeeld is.”

Kader

MIA nagenoeg hetzelfde
De nieuwe criteria voor de milieu-investeringsaftrek (MIA) van een Groen
Label Kas zijn nauwelijks anders dan de criteria die vanaf begin dit jaar
gelden. Alleen de hoeveelheid punten voor energie-extensieve teelten - verbruik
van minder dan 25 kuub per vierkante meter aardgasequivalenten per jaar - is
gedaald van 90 naar 85 punten. Voor energie-intensieve teelten blijft het aantal
punten onveranderd 115. Verder blijven de volgende aangescherpte regels gelden:
■ Alle teelten die meer verbruiken dan 25 kuub
per vierkante meter aardgasequivalenten per jaar, moeten voldoen aan de criteria
voor energie-intensieve teelten om in aanmerking te komen voor MIA en
Vamil.■ Enkele investeringen zijn van de MIA-lijst geschrapt, zoals
assimilatiebelichting, be-drijfsruimte, energieschermen en voorzieningen voor de
opslag en productie van CO2, warmte en elektriciteit. Veel van deze
investeringen komen nog wel in aanmerking voor energie-investeringsaftrek
(EIA).■ De aftrek bij MIA blijft 40 procent. Verder is er geen aftopping
meer van 100 euro per vierkante meter. De nieuwe MIA-regeling geldt sinds
oktober dit jaar.

Kader

Eisen WKK en andere criteria
Veel van de wijzigingen in het nieuwe certificatieschema Groen Label Kas
hebben betrekking op wkk’s. ■ De norm voor NOx-emissie door een wkk is
aangescherpt van 140 naar 25 gram per gigaJoule. Een rookgasreiniger bij een wkk
wordt daardoor verplicht. De NOx-norm voor een gasketel is verscherpt van 20
naar 15 gram per gigaJoule. Nieuw is de norm van 35 gram voor ketels op vaste en
vloeibare brandstoffen. Te denken valt aan houtsnippers, dierlijke vetten en
plantaardige oliën.■ De nieuwe norm voor de uitstoot van koolwaterstof voor
wkk’s is 1.100 milligram per Nm3 (= normaal kubieke meter). Dit is de
eenheid voor aardgas waarin het gasbedrijf het verbruik afmeet. Het grootste
deel van de emissie van koolwaterstoffen bestaat uit methaan. Voorheen werd het
percentage methaanslip als eenheid gebruikt. In de nieuwe eenheid zou de
’methaannorm’ nu 845 milligram per Nm3 zijn. De norm is dus verruimd.■ Een
nieuwe wkk moet minimaal 25 procent energie besparen ten opzichte van de energie
verkregen via ketels en elektriciteitscentrales. Voorheen was dit minimaal 15
procent.Andere wijzigingen in de certifatie: ■ De lichtdoorlatendheid
van kasdekken wordt beter gehonoreerd. Er zijn 7 in plaats van 4 punten om te
scoren. ■ Minimaal 70 procent van de waterbehoefte dient te bestaan uit goed
uitgangswater; water met een laag natriumghalte. Dit om uitspoelen te voorkomen.
Een hoger percentage levert extra punten op. Voor minimaal 80 procent goed
uitgangswater zijn dat 10 punten op, bij 85 procent 15 punten en bij 90 procent
20 punten. Nu dit onderdeel een basiseis bevat, zullen sommige telers
genoodzaakt zijn een groter wateropslagbassin te reserveren.■ Een
pyrgeometer (uitstralingssensor), gekoppeld aan de klimaatcomputer, is goed voor
1 punt.■ Condenswater moet worden opgevangen en hergebruikt voor de teelt.
Het mag op geen enkele manier worden geloosd.■ De vereiste isolatie van
warmteopslag wordt uitgedrukt in watt per graad Kelvin. Dit maakt het ook
mogelijk innovatieve bufferconcepten te belonen.■ Het keuzeonderdeel
lichthinder vervalt, omdat strengere normen voor iedereen gaan gelden.

Redactie GFActueel

Of registreer je om te kunnen reageren.