Home

Achtergrond laatste update:17 dec 2008

Intensivering samenwerking Nederland en Vlaanderen

Minister Veerman van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft gisteren in Brussel met de Vlaamse regering een samenwerkingsprotocol ondertekend, gericht op intensivering van de samenwerking op het gebied van landbouw, visserij, plattelandsbeleid en natuur.

Namens de Vlaamse regering tekenden minister-president Leterme, tevens
minister van Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid en minister Peeters van
Leefmilieu en Natuur.Zo zullen Nederland en Vlaanderen proberen om
voorafgaand aan Brusselse regelgeving tot gezamenlijke standpuntbepaling te
komen. Te denken valt hierbij aan de implementatie van de Nitraatrichtlijn
(mestbeleid), water, plattelandsontwikkeling, hervorming van het
Gemeenschappelijk Landbouwbeleid en de implementatie van Natura 2000 (aanwijzing
natuurgebieden).
Crisismanagement
Ook zal de samenwerking binnen de FAO, OESO, WTO en andere internationale
terreinen op het gebied van landbouw, visserij, natuur en leefmilieu worden
geïntensiveerd. Dat zal gebeuren door informatieuitwisseling en afstemming van
beleid. Gelet op de bevolkingsdichtheid van zowel Nederland als Vlaanderen zal
speciale aandacht uitgaan naar landbouw onder verstedelijkingsdruk. Andere
belangrijke thema's in de samenwerking zijn landbouwverbreding, innovatie in de
landbouw, landbouw in relatie tot bosbouw, jacht, energie, risico- en
crisismanagement en evenwicht tussen landbouw en natuur. Nederland en Vlaanderen
zullen jaarlijks een werkprogramma van activiteiten vaststellen.

Redactie GFActueel

Of registreer je om te kunnen reageren.