Home

Achtergrond laatste update:23 dec 2008

Vervanger Minas zet mes in bemesting

De kans bestaat dat na 2005 met weemoed wordt teruggedacht aan Minas, vanwege de 'royale' bemestingsruimte met stikstof en fosfaat volgens deze regelgeving. Vanaf 1 januari 2006 moet Minas vervangen zijn door een nieuw, aanzienlijk strenger pakket regels van gebruiksnormen om de productie van dierlijke mest en het verbruik van stikstof en fosfaat in te dammen. Voor telers op kleigrond vallen de gevolgen wellicht mee, telen op zand wordt waarschijnlijk weer 'als vroeger'. Een en ander kwam onlangs ter sprake tijdens een inleiding in Westmaas van DLV-er Adrie Mooijaart voor ijsbergslatelers. Volgens de EU is met Minas (Eerste Actieprogramma) niet gegarandeerd dat het nitraatgehalte in het bovenste grondwater onder 50 milligram per liter blijft, doordat de bemestingsbeperkingen onvoldoende zijn en doordat de werkelijke mineralenafvoer steeds na bemesten (achteraf dus) wordt berekend. Gift maal correctiefactor De nieuwe regeling gaat uit van vooraf opgelegde bemestingsbeperkingen. Bemesten met fosfaat en stikstof mag alleen nog volgens de gebruiksnorm (= maximaal toegestane hoeveelheid). Deze norm wordt vastgesteld op basis van de landbouwkundige adviesgift voor het betreffende gewas. Hierop wordt vervolgens een correctiefactor toegepast om milieudoelen te realiseren. Voor uitspoelinggevoelige droge zandgrond en stikstof-intensieve teeltplannen zal dat in vergelijking met de huidige bemestingsruimte resulteren in een forse reductie van de toegestane hoeveelheid stikstof en fosfaat die mag worden aangewend, zo is de verwachting. De jaarlijkse stikstofaanvoer uit dierlijke mest moet onder 170 kilo per hectare blijven. Hiermee vervalt bijvoorbeeld het huidige bemestingsvoordeel dat nu nog gerealiseerd kan worden bij gewassen met een geringe stikstofbehoefte. Minas is immers gebaseerd op een vaste afvoernorm, onafhankelijk van het gewas en van verliesnormen op basis van eigenschappen van de betreffende bodem. In het nieuwe beleid wordt wel uitgegaan van de werkingscoefficient van stikstof uit organische mest in plaats van de 100 procent binnen Minas. Hiermee verdwijnt echter wel de prikkel om deze mest efficient in te zetten. Saldo wegwerken De aanvoer van fosfaat uit kunstmest moet na 2005 ook volledig meegenomen worden in de aanvoer, binnen Minas is daar tot nu toe een vrijstelling voor. De Minas-regeling om een positief stikstofsaldo over te hevelen naar het volgend jaar, komt te vervallen. Telers die over zo'n saldo beschikken, kunnen overwegen dit zo veel mogelijk 'op' te maken met dierlijke mest om zodoende de fosfaatvoorraad in de bodem aan te vullen. Het is zaak hierbij wel binnen de huidige fosfaatnorm te blijven. Saillant detail is dat deze norm nog niet definitief is voor 2003, 2004 en 2005.

Redactie GFActueel

Of registreer je om te kunnen reageren.