Glas

Nieuws

Tuinbouwwarmte remt Westlandse twijfel aardgasvrij

Veel inwoners van Westland zien aardgasvrij wonen niet zitten, maar het tuinbouwwarmtesysteem kan het vertrouwen winnen.

Dat blijkt uit de concept-Warmtevisie van Westland. 90% van de warmtevraag komt van de glastuinbouw, die al fors inzet op aardwarmte. Een robuust warmtesysteem in Westland moet ook burgers helpen de stap te zetten naar aardgasvrij.

Er is twijfel in Westland over de toekomstbestendigheid van de keuze om aardgasvrij te verwarmen. Het draagvlak voor duurzaamheid is niet overal groot genoeg voor grootscheepse stappen in de warmtetransitie. Alleen een goed alternatief helpt burgers over de streep.

Tuinders nemen initiatief

Gemeente Westland werkt aan een warmtesysteem door verschillende warmtenetwerken aan elkaar te knopen op termijn. Veel van die netwerken worden ontwikkeld door tuinders. In de gemeente zijn nu elf samenwerkingsverbanden van tuinders bezig met duurzame warmtevoorziening. Tuinders kunnen zo de warmtetransitie voor gebouwde omgeving ook vlot trekken, al lijkt er weinig draagvlak bij burgers daar zelf meer voor te betalen.

In de gemeente is al aardgasvrij gebouwd, maar is de techniek nog niet zo ver. Zo is bij de wijk Rijnvaart een noodvoorziening getroffen om de warmte te voorzien. Een tijdelijk warmtestation op aardgas levert warmte. Binnen vijf jaar moet voor die wijk aardwarmte beschikbaar zijn.

Plannen aardwarmte

In de concept- Warmtevisie staan de toekomstige mogelijke warmtebronnen beschreven. De woningen in de gemeente hebben in totaal een warmtevraag van 700 TJ, waarbij de tuinbouw al plannen heeft voor aardwarmte voor 8.300 TJ. Voor biomassa (groen gas en bijstook) is 140 TJ aan warmtepotentie in Westland, voor zonnewarmte 580 TJ per jaar (collectoren). Ook restwarmte, bodemwarmte en luchtwarmtewinning kunnen een voorname rol gaan spelen, maar zijn nog niet voldoende uitgewerkt om een capaciteit ervoor in te tekenen.

Of registreer je om te kunnen reageren.