Glas

Nieuws

Focus waterschap van kassen weer naar open teelt

Het Waterschap Brabantse Delta liet door een focus in 2019 op de zuiveringsplicht voor glastuinbouw andere teelten schieten.

Dat schrijft het Waterschap Brabantse Delta in het Handhavingsuitvoeringsprogramma 2020. Glastuinbouw blijft een belangrijke sector, waar het waterschap in 2020 controles uitvoert op de zuiveringsplicht. Die hogere inspectiedruk leidde er in 2019 toe dat er nauwelijks controles op andere tuinbouwbedrijven plaatsvonden. In 2020 wordt het toezicht op het toepassen van gewasbeschermingsmiddelen en de recirculatieplicht binnen de vollegrondstuinbouw weer geïntensiveerd, schrijft het waterschap.

Toezichthouders op bezoek bij glastuinbouwbedrijven. Foto: Peter Visser.
Toezichthouders op bezoek bij glastuinbouwbedrijven. Foto: Peter Visser.

Lozingen vaak herleid

In 2019 monitorde het waterschap oppervlaktewater in het kassengebied van Steenbergen en Made. In beide gebieden worden eens per twee weken metingen uitgevoerd op vaste meetpunten. In meer dan de helft van de controlemomenten werden er matig tot sterk verhoogde concentraties nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen aangetroffen, schrijft het waterschap. “In de meeste gevallen lukte het dit terug te voeren naar een glasbedrijf.” Het waterschap treedt dan op, afhankelijk van de ernst van de lozing en het gedrag van de ondernemer. Het kan gaan om een lozing of een lekkage.

Naleefgedrag

Het waterschap spreekt van een achtergebleven naleefgedrag van de zuiveringsplicht op de glasbedrijven. In 2019 zijn er 170 bedrijven gecontroleerd van de in totaal ruim 400 zuiveringsplichtige glasbedrijven in het gebied. Hoeveel bedrijven niet voldeden aan de zuiveringsplicht, maakt het waterschap niet bekend. In 2020 controleert het waterschap 100 bedrijven. Daarvan verwacht het waterschap dat het naleefgedrag verbetert.

Jaarlijks zijn glastuinbouwbedrijven verplicht om gegevens te rapporteren over het toepassen en lozen van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen. In 2019 voldeed 90% van de ondernemers aan de rapportageverplichting na een eerste aanschrijving, aldus het waterschap.

Of registreer je om te kunnen reageren.