Glas

Nieuws

Selectief chemisch middel tegen luis in paprika

De toelating van Teppeki (flonicamid) is uitgebreid naar luisbestrijding in paprika. Een belangrijke stap op weg naar geïntegreerde gewasbescherming.

In de juli vergadering van het College voor toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) is een toelating van het middel Teppeki met als werkzame stof flonicamid toegekend voor gebruik tegen luis in paprika onder glas. Bij dit besluit heeft het Ctgb het belang van het middel voor de duurzame geïntegreerde plaagmanagement (IPM) meegewogen.

In de teelt van paprika onder glas is het werken met natuurlijke vijanden gebruikelijk. Teppeki, van het Belgische bedrijf Belchim, heeft een selectief werkingsmechanisme. Het bestrijdt alleen verschillende soorten luizen. Hierdoor is het goed toepasbaar in de geïntegreerde gewasbescherming, want het schaadt de gebruikte natuurlijke vijanden niet.

Flinke luzienschade in paprika kan nu beter geïntegreerd langs biologische en chemische weg voorkomen worden. - Foto: G&F
Flinke luzienschade in paprika kan nu beter geïntegreerd langs biologische en chemische weg voorkomen worden. - Foto: G&F

Chemisch gecorrigeerd

De pilot systeembenadering plaagbeheersing voor duurzame gezonde paprika wordt onder leiding van LTO Glaskracht Nederland uitgevoerd samen met Koppert Biological Systems en Van Iperen op de paprikakwekerij van Danny van der Spek in Bergschenhoek. De pilot richt zich op de aanpak van luis. Preventief worden hiertegen galmuggen (Aphidoletes aphidimyza) uitgezet. Zodra luizen geconstateerd worden in de pilot, worden aanvullend sluipwespen (Aphidius) uitgezet. Alleen indien de hoeveelheid luis onacceptabel hoog wordt, wordt chemisch gecorrigeerd.

Biologie niet doorkruist

In de pilot zijn goede resultaten geboekt met het specifiek aanpakken van de luis met Teppeki, op basis van een proefontheffing van het Ctgb. Er werd ook duidelijk milieuwinst geboekt omdat de biologische gewasbeschermingsaanpak, ook tegen de andere plagen, geholpen werd om het evenwicht terug te krijgen. Van der Spek: “Teppeki is een belangrijke aanvulling in het steeds krapper wordende middelenpakket. Als Nederland willen wij voorop blijven lopen in duurzaamheid en IPM, daarbij horen integreerbare correctiemiddelen.” Binnen de ‘Systeemaanpak Duurzame Gewasbescherming’ werken het ministeries van LNV, de NVWA, het Ctgb, Agrodis, Artemis, Nefyto en LTO Nederland samen aan diverse pilots.

Uitbreiding van toelating

Het gebruik van Teppeki in paprika onder glas is een uitbreiding van de toelating van dit middel. Het middel werd reeds toegelaten voor insectenbestrijding in aardappelen, suikerbieten, wintertarwe, triticale, spelt, zomertarwe, winterkoolzaad, pitvruchten, bloembol- en bloemknolgewassen, bloemisterijgewassen, boomkwekerijgewassen, vaste plantenteelt, bloemzaadteelt, veredelingsteelt en basiszaadproductie van akkerbouw- en groentegewassen, openbaar groen en vruchtbomen en struiken van pitvruchten.

Of registreer je om te kunnen reageren.