Glas

Nieuws

Pilot opslag warmte in Westlandse bodem vertraagd

Een proef met Warmte Koude Opslag (WKO) in de ondiepe bodem in Westland is vertraagd door maatregelen tegen verzilting en bodemdaling in het gebied.

Warmte Koude Opslag (WKO) wordt door de provincie in principe niet toegestaan. De betroffen bodemlaag (eerste watervoerend pakket) reserveert de provincie voor ondergrondse wateropslag. Een ontheffing is alleen mogelijk met een bodemenergieplan waaruit blijkt dat WKO niet conflicteert met andere belangen.

Pilots in het gebied

Het bedrijventerrein ABC Westland had als eerste het initiatief genomen een WKO in het eerste watervoerend pakket aan te vragen. Om dit te stimuleren heeft de gemeente voor de helft in de kosten bijgedragen en is hier een pilotproject van gemaakt.

De proef zou in het eerste kwartaal zijn afgerond, maar loopt vertraging op door nieuwe maatregelen van de gemeente en waterschap tegen bodemdaling en verzilting. Het bodemenergieplan voor WKO moet namelijk ook rekening houden met deze maatregelen uit dat verziltingsproject Coastar.

Conflicterend

Dat project onderzoekt de mogelijkheid van grootschalige zoetwaterinfiltratie om bodemdaling, verzilting en een tekort aan zoetwatervoorziening tegen te gaan. Onderzocht moet worden hoe het beoogde resultaat van Coastar van invloed is op de conclusies van het bodemenergieplan voor WKO.

Of registreer je om te kunnen reageren.