Glas

Nieuws

Glastuinbouw zet in op schoon oppervlaktewater

De glastuinbouw start twee grote projecten voor schoner ppervlaktewater. Deze initiatieven voor substraatteelt en grondgebonden teelt zullen emissies van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater terugdringen, om te voldoen aan eisen van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW).

Een consortium van bedrijfsleven, waterschappen en onderzoek voert de projecten uit. De investering bedraagt ruim vijf miljoen euro, waarvan bijna 4 miljoen uit de KRW-subsidieregeling van het ministerie van Verkeer en Waterstaat. De Hagelunie levert een forse bijdrage, evenals waterschappen, toeleveranciers en installateurs. De sector levert haar bijdrage via het Productschap Tuinbouw.


Substraatteelt

Het doel bij de substraatteelten is de waterkringloop van glastuinbouwbedrijven volledig te sluiten. Emissies van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen, die hoofdzakelijk via het water gaan, moet via een drie-sporen beleid (nagenoeg) nul worden.

Het eerste spoor richt zich op opheffing en detectie van groeiremming, zodat om die reden geen regelmatige drainwaterlozing meer nodig is. Het tweede spoor maximaliseert hergebruik van drainwater door optimalisatie van de bemesting. Ook wordt onderzoek gedaan naar nieuwe meet- en regeltechnieken voor deze bemesting.

Het derde spoor onderzoekt welke technologie het restant te lozen water het best (technisch én economisch) zuivert.


Grondteelt

Bij de grondteelt wil de sector grip krijgen op de uitspoeling, door de watergift vergaand te beheersen. Met een te ontwikkelen zogenoemd emissiemanagementsysteem kunnen telers beslissingen over hun watergift beter onderbouwen. Belangrijk onderdeel is het technisch verder ontwikkelen van de lysimeter, een apparaat dat de invloed van plantengroei op de waterhuishouding van de bodem in beeld brengt.

De kern van het emissiemanagementsysteem gaat bestaan uit een softwareprogramma, dat zaken als verdamping, de vochtinhoud van het bodemprofiel, de uitspoeling en de voedingsopname continu berekent. Met deze meetgegevens kan de teler de watergift en de bemesting afstemmen op zijn bedrijfsspecifieke situatie en zo de emissie beheersen.


Bron: Groenten & Fruit – Auteur: Peter Visser

Of registreer je om te kunnen reageren.