Glas

Nieuws

'Duurzaam water in en om de kas'

De stuurgroep van het Platform Duurzame Glastuinbouw (voorheen GlaMi) heeft de uitvoeringsagenda ‘Duurzaam water in en om de kas’ goedgekeurd, met als einddoel een emissieloze glastuinbouw in 2027.

De partners in het platform gaan de agenda uitvoeren, die een breed scala omvat van projecten en activiteiten op het terrein van waterbeheer, waterbehandeling en teelt. Het is het eerste tastbare resultaat van een vernieuwde samenwerking tussen Rijk, Provincies (IPO), Gemeenten (VNG), Waterschappen (UvW) en glastuinbouwbedrijfsleven.
Recente RIVM/ WUR modelberekeningen laten zien dat de emissie van gewasbeschermingsmiddelen uit de kas naar het watermilieu hoger is dan waarmee in het toelatingsbeleid wordt gerekend. Daarom heeft de stuurgroep besloten extra prioriteit te geven aan de terugdringing van emissie van deze middelen.
 
Uitstoot tot nul beperken
‘Duurzaam water in en om de kas’ heeft tot doel de uitstoot van milieubelastende stoffen vanuit de glastuinbouw naar riolering, grond- en oppervlaktewater in 2027 tot nagenoeg ‘nul’ te reduceren. De aanpak is gericht op zowel het beschikbaar krijgen en houden van duurzame gietwaterbronnen voor de glastuinbouw, als op het voorkomen van emissie naar het watermilieu van mineralen en gewasbeschermingsmiddelen.
 
Projecten
Om de doelen te bereiken benoemt de agenda de activiteiten en projecten voor 2010 en volgende jaren. Voor 2010/11 gaat het hierbij onder meer om het opstellen van een blauwdruk voor de inrichting van nieuwe en bestaande kassen ter beperking van waterverliezen, de ontwikkeling van nieuwe teeltsystemen voor grondgebonden teelten, het ontwikkelen van zuiveringstechnieken en onderzoek naar de uitbreiding van gietwateropslag in combinatie met waterberging.
 
Bron: gfactueel.nl – Auteur: Peter Visser

Redactie GFActueel

Of registreer je om te kunnen reageren.