Glas

Achtergrond

Westland presenteert ruimtelijke toekomstplannen

De gemeente Westland houdt de focus op het tuinbouwcluster, maar daarin wordt wel gezocht naar een betere balans met de leefomgeving.

In de Omgevingsvisie van gemeente Westland is de rode draad voor de ruimtelijke plannen in Westland voor de komende jaren te lezen. De Omgevingsvisie 2.0 loopt vooruit op de verwachte inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2022. De wet geeft bewoners en ondernemers meer ruimte om mee te denken.

Moderne glastuinbouw

De glastuinbouw is de motor van de economie in Westland. Veel bedrijven gaan moderniseren of zijn bezig met nieuwe innovaties, zo staat in de omgevingsvisie. In Westland is niet veel grond beschikbaar voor uitbreiding van bedrijven, maar door nieuwe technologie is wel groei mogelijk. Bijvoorbeeld door nieuwe gewassen te gaan telen waarmee ondernemers zich meer onderscheiden. Daarvoor is het belangrijk dat ondernemers zich richten op kennis en vernieuwing en nog meer gaan samenwerken met bijvoorbeeld deskundigen en andere bedrijfstakken.

Innovatieve tuinbouwgemeente

Innovatie is diep verankerd in het DNA van Westland. De regio heeft zich altijd weer weten te vernieuwen met het oog op vooruitgang. Dat zal de komende jaren niet anders zijn. Om internationaal goed mee te blijven doen, gaat Westland de tuinbouwsector verder moderniseren.

In 2040 draagt de glastuinbouw bij aan wereldwijde innovatieve en duurzame voedselvoorziening. De groeikansen liggen in nieuwe technologie, waarmee bedrijven per vierkante meter meer uit hun productie halen. Tegelijkertijd moet de teelt duurzamer. Dus zonder fossiele brandstoffen en met zuinig gebruik van water.

De gemeente wil ervoor zorgen dat bedrijven onder meer verschillende producten gaan telen. Dan staan ze economisch sterker. Innovatie betekent dat de glastuinbouw er in de toekomst wel iets anders gaat uitzien. Denk aan hogere en dichte kassen en meer laboratoria. Samenwerking tussen innovatieve ondernemers, scholen en overheden wordt daarbij gestimuleerd. Westland wil ondernemers enthousiasmeren op zoek te gaan naar raakvlakken tussen de tuinbouwbedrijven en bijvoorbeeld ICT, farmacie en de creatieve sector.

Nieuwe bronnen van energie

Energie besparen en minder gebruikmaken van aardgas, luidt de opdracht. Dat vraagt om allerlei soorten maatregelen. Zoals beter benutten van zonne-energie en verwarming van kassen en woningen via warmtenetten. In 2040 moet de ondergrond voor water- en energiekringlopen worden gebruikt. Westland wil dan koploper in warmtenetten voor vervoer van warmte zijn. Daarbij wordt gestreefd naar een Westland-dekkend warmtesysteem. De glastuinbouw – grootverbruiker van energie – moet hierin het voortouw nemen. De gemeente ondersteunt waar mogelijk. Ze informeert bewoners, geeft ruimte aan boringen voor aardwarmte. Voor windmolens en zonnevelden is in Westland geen plaats. Veel daken zijn echter wel geschikt voor zonne-energie.

Gezonde waterhuishouding

In de toekomst is vergroting van de zoetwatervoorziening noodzakelijk. Met een pilot onder de naam Coastar wordt daarom momenteel langs de Westlandse kust onderzoek gedaan naar ondergronds opslaan van zoet water om aan de drink- en gietwatervraag te voldoen.

Volgens de omgevingsvisie is ook een betere waterkwaliteit nodig. Dit is alleen te realiseren in samenwerking met Hoogheemraadschap van Delfland en de tuinders. Elke partij heeft daarin zijn eigen verantwoordelijkheid. Samen moeten afspraken over allerlei wateraspecten worden gemaakt. Zoals het benutten en vasthouden van regenwater (met bijvoorbeeld Rainlevelr), de zuivering van afvalwater, het beperken van lozingen in het water en het actief beheren van het grondwaterpeil.

Reageren

De Omgevingsvisie 2.0 is tot stand gekomen na inbreng van inwoners, bedrijven en organisaties. Behalve een ambitieuze toekomstvisie met Westland als welvarende internationale gemeente staan er ook plannen in die al eerder zijn gemaakt. Tot 18 september ligt de visie ter inzage en kunnen mensen reageren via info@gemeentewestland.nl met als onderwerp Zienswijze omgevingsvisie. De zienswijzen die binnenkomen op de ontwerp-Omgevingsvisie worden in een eindversie van de Omgevingsvisie verwerkt.

Of registreer je om te kunnen reageren.