Glas

Achtergrond

Hagelkap en spaarpot in klimaatplan teelt

Om weersextremen beter op te vangen denken overheid en bedrijfsleven aan zaken als hagelkappen en het zelf sparen voor onverzekerde calamiteiten.

Dat blijkt uit het Actieprogramma Klimaatadaptie Landbouw. Het doel is dat in 2030 alle ondernemers in de land- en tuinbouw voorbereid zijn om duurzaam en effectief te kunnen omgaan met veranderingen in het klimaat.

Een aantal acties uit dat actieprogramma is concreet voor tuinbouw. Zo verkennen Nederlandse gemeenten met het ministerie van landbouw en LTO de regelgeving voor bescherming van de teelt, zoals hagelkappen. Er is nu verschil in regelgeving tussen gemeentes. Afhankelijk van de landbouwfunctie wordt een hagelkap in een aantal gevallen nu als bouwwerk beschouwd.

Sparen voor calamiteit

Telers kunnen zelf ook financiële buffers aanhouden voor calamiteiten. Voor onverzekerbare risico’s zou een calamiteiten-spaarpot uitkomst kunnen bieden, blijkt uit het actieprogramma. Ook met de brede weersverzekering blijven risico’s bestaan. Op dit moment is het aanhouden van een spaarpot met liquide geld economisch niet gunstig. Agrarische ondernemers doen dit dan ook nauwelijks. Banken, verzekeraars, LTO en het ministerie kijken welke middelen geëigend zijn om te sparen en of dit op een bedrijfseconomisch interessante wijze kan. Na een eerste verkenning in het voorjaar van 2019 is nog niet besloten dat hiervoor vervolgacties worden ingezet, blijkt uit het rapport.

Sneller oogsten

Verder moet meer inzicht komen in verschillen in weerrisico’s voor kapitaalintensieve teelten als prei op water en goedkopere standaardteelt met andere rassen of vroeg rooien. Risico’s zijn kleiner bij een sneller te oogsten product.

Het actieprogramma kent een gebiedsgerichte aanpak. Effecten van klimaatverandering kunnen regionaal sterk verschillen en oplossingen vragen daarom een aanpak op maat. Het actieprogramma is opgebouwd uit vijf pijlers: water- en bodemsysteem, gewassen en teeltsystemen, veehouderij. Er is een pijler met ondersteunende instrumenten voor regionale aanpak, kennis en innovatie en risicomanagement.

Glastuinbouw als voorbeeld

De glastuinbouw is meegenomen in het actieprogramma. De projecten Rainlevelr en COASTAR zijn in het rapport als voorbeeld genoemd. Deze Westlandse projecten verminderen risico op overstroming (Rainlevelr) en het risico op tekorten aan gietwater (COASTAR). Ook de opslag van oppervlaktewater door Prominent is meegenomen in het rapport als voorbeeld voor de sectoren.

Of registreer je om te kunnen reageren.