Glas

Achtergrond 1 reactie

'Tuinders moeten niet op Warmterotonde wachten'

Warmtenetexploitant Ennatuurlijk schuift aan bij de Warmterotonde. Glastuinders, industrie en woonwijken gaan warmte uitwisselen. Directeur Erik Stronk zou wel iets meer politieke druk achter dit soort duurzame initiatieven willen zien.

Het Energierapport van minister Kamp leverde vorige maand de nodige schampere reacties op. Geen harde maatregelen of concrete doelstellingen met scherpe deadlines. Wel een even lange als brede opsomming van wat er aan duurzame energie-­initiatieven wordt ontplooid, onder meer door de glastuinbouw.

Die veelheid van initiatieven is een kolfje naar de hand van het Brabantse bedrijf Ennatuurlijk. Als eigenaar en exploitant van warmtenetten knopen directeur Erik Stronk en zijn medewerkers vraag naar en aanbod van warmte op allerlei manieren aan elkaar.

Warmtenet Amercentrale

"Voor de tuinbouw het bekendst is ons warmtenet rond de Amercentrale, waar 50 glastuinbouwbedrijven in Made en Waspik warmte en CO2 van afnemen. Maar we hebben ook warmtenetten met restwarmte uit de industrie – bijvoorbeeld een papierfabriek in Maastricht, die warmte levert aan woningen en utiliteitsbouw, scholen, kantoren en dergelijke – en warmte uit biomassa en biogas, uit koeien dus. Maar we hebben ook een project met rioolslib dat in Apeldoorn warmte voor een paar duizend woningen oplevert. We onderzoeken voor iedere locatie waar we warmte leveren naar de meest duurzame manier om deze warmte op te wekken, te hergebruiken en te leveren aan onze klanten."

Aardwarmte en tuinbouw

"Wij hebben binnen Ennatuurlijk.nl op dit moment nog geen warmtenet waar ook geothermie een rol in speelt. Maar we zijn wel betrokken bij de gesprekken over de Warmterotonde in Zuid-Holland. Ik was deze week nog in Pijnacker op het bedrijf van Leon Ammerlaan. Een schitterend voorbeeld van een tuinder die initiatief durft te nemen en te experimenteren. Wij kwamen daar als programmaraad van de Warmterotonde bijeen. Wij willen zeker investeren in het neerleggen van dat warmtenet. En een rol spelen in het technisch en economisch slim afstemmen van vraag en aanbod. Dat is wat wij in heel Nederland doen."

Warmterotonde duurt nog jaren

"De manier waarop provincie, gemeenten en ondernemers als technisch leveranciers en als warmteleveranciers en -afnemers met elkaar samenwerken is heel positief. Maar het is dure infrastructuur en ingewikkeld en tijdrovend om alle belangen dezelfde kant op te krijgen. Tuinders die nu al wat willen, die zou ik adviseren daar niet op te gaan zitten wachten."

Tuinder aan bestaande warmtenetten

"Dat ligt er helemaal aan waar hun bedrijf ligt. Als je kas dicht bij bebouwing ligt, bij flats of bij sociale woningbouw van enkele jaren oud, dan is het leveren van warmte natuurlijk makkelijker. Kijk ook naar de kansenkaarten van onderzoeksinstelling CE Delft, die inventariseert welke techniek waar in Nederland de beste mogelijkheden biedt. En in gebieden waar al een bestaand warmtenet is, daar kan een tuinder ook proberen aan te haken."

Sneller van fossiel af

"Zoals Kamp in zijn Energierapport schrijft: in 2050 moet het echt afgelopen zijn met fossiel. Met de minister vinden wij ook dat het maken van de plannen daarvoor regionaal moet worden aangevlogen. Wel is het zo dat de uitwerking van de rollen van gemeenten, provincies, bedrijven en burgers en het toedelen van verantwoordelijkheden nog onvoldoende duidelijk is en dat de financiële kant van de zaak ook nog niet helder is. Wel zal een beetje haast gemaakt moeten worden aangezien op veel plaatsen de gasnetbeheerders voor de vraag staan of ze hun netten moeten renoveren."

Foto

  • Warmtebemiddelaar Erik Stronk: "Energiefocus kabinet is goed, urgentie kan beter."

    Warmtebemiddelaar Erik Stronk: "Energiefocus kabinet is goed, urgentie kan beter."

Eén reactie

  • P.M.M. Zwinkels

    Voorwaarde tot aanleg warmterotonde is allereerst het maken en hebben van een doelgericht inventarisatieplan tot aanleg van geothermiebronnen in optima forma, het plaatsen van zonnepanelen, het benutten van getijden stroom en de eventuele plaatsing van windturbines. Dan weet je tenminste, hoe groot die warmterotonde moet/kan worden en waar die warmterotonde het best kan komen te liggen. Je dient al een deel van de bronnen gerealiseerd en in werking te hebben alvorens je dan tot aanleg warmterotonde over kunt gaan!

Of registreer je om te kunnen reageren.