Fruit

Nieuws

Bank ‘verzoekt soms’ om weersverzekering

Een bankverzoek is voor 12% van de bedrijven met een brede weersverzekering reden om deel te nemen.

Dat blijkt uit de evaluatie van de brede weersverzekering, een rapport dat eerder is uitgebracht, maar recent is gepubliceerd door het ministerie van EZ. Opvallend is dat uitvoerder van de regeling, RVO.nl, geen gegevens heeft over het verzekerde areaal en de specifieke teelten. Naast akkerbouwbedrijven zijn het vooral fruitteeltbedrijven die deelnemen aan de verzekering. Van de bedrijven met fruitteelt is in 2015 22% verzekerd. Bij akkerbouw is dat 7%. Uit de gegevens van de fruitteeltbedrijven concluderen onderzoekers dat vooral onder grotere bedrijven de deelname groter is.

Focus op hagelnetten

In de laatste twee jaren zit de groei van het aantal deelnemers vooral bij de bedrijven met akkerbouwgewassen en is het aantal deelnemers met fruit tamelijk stabiel. Verdere groei wordt door de onderzoekers in de fruitteelt niet voorzien, door de sterkere focus op hagelnetten.

De belangstelling onder fruittelers is afhankelijk van de gevoeligheid van de regio voor weerschade. Hagelschade is daarbij voor fruittelers het belangrijkste risico, gevolgd door vorstschade. Hoe het bedrijfsblok is samengesteld is eveneens van belang; is er geografische spreiding van de percelen in een gebied, of bestaat het bedrijfsareaal uit één aaneengesloten blok? Ook de financiële positie van het bedrijf wordt als factor van belang genoemd. Zo wordt soms op verzoek van de bank een BWV afgesloten.

Brede weersverzekering gunstig voor overheid

De onderzoekers concluderen dat de brede weersverzekering voor de overheid gunstig uitpakt. De vorstschade in de fruitteelt in 2012 was een voorval waarbij in het verleden in soortgelijke gevallen tegemoetkoming werd verleend. Als de claim op ad-hocbasis door de overheid zou zijn vergoed, dan zou de tegemoetkoming circa € 46 miljoen bedragen, terwijl de jaarlijkse premiesubsidie bedroeg € 4,8 miljoen was in 2012.

Naar aanleiding van de evaluatie besloot staatssecretaris Martijn van Dam om de subsidie voor de weersverzekering te verhogen.

Of registreer je om te kunnen reageren.